پیوندهای روزانه
پناهم ده3

هرکی نظر نده ایشااله بپوکه

سر راه گلاره بی خاصیت رو سوار کردیم و راه افتادیم

گلاره:حالا چی میخوای؟

من:چی چی میخوای؟

گلاره:خرید خنگولی!

من:اهان

راستش هیچی!

فقط گفتم بریم بگردیم

وگرنه خرید بهونه بود!

گلاره:یه جا میبرمت ک خودت بعدش از من تشکر کنی

همین طور ادرس میداد ومن هم ب دستورش خیابانا رو بالا پایین میکردم!

جلوی یه پرورشگاه نگه داشتم

یه نگاه استفهام امیز بهش کردم ک با لبخند جوابمو داد!

با هم بسمت پرورشگاه رفتیم!

انگار اونجا همه گلاره رو میشناختن

همونطور ک داشتم دور و برم رو نگاه میکردم چشمم به یه پسر بچه ناز خورد

یواش بسمتش رفتم

صورت گرد و تپلی

مو وابرو مشکی

چشماشم بین طوسی پررنگ و مشکی بود

انقدر ناز و خواستنی بود ک ادم دلش میخواست لپاشو بخوره!

یه احساس عجیبی داشتم

خیلی عجیب

رفتم کنارش نشستم،با چشمای خوشگل کنجکاوش بهم نگاه میکرد

من:سلام اقا خوشگله!

پسربچه:سلام!من خوجلم ؟

دلم واسه طرز حرف زدنش ضعف رفت

یه بوس محکم از صورتش گرفتم و گفتم:تو از همه بچه هایی ک دیدم حوشگل تری

عشقم

خندیدو گفت:ایسمت شیه؟(اسمت چیه)

من:ارغوان

خندیدو گفت:ارخفان!

من:عشقم ارخفان نه و ارغوان!

پسربچه:اخه خلی سخته!نیتونم!

من:باشه عزیزم!هرچی دوست داری بگو

حالا اسم تو چیه ناناز!

پسربچه:ایسم من

یه دفعه شیطون نگام کرد و گفت:تو حسد بزن!

من:حدس بزنم؟

یدفعه مثه کسایی ک چیزی فهمیده باشن گفت :اره حدس

من:اخه منم مثه تو نیدونم!

پسربچه:من کارنم!

وای اینو ک گفت پوکیدم از خنده!

من:اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللکی میگی؟

خندید وگفت:پ فهمیدی؟

من:اره شیطون!

بعد یواش گفت:ایسم من سپهره

ای جونم!

چقدر این بچه ناز بود

من:چ اسم قشنگی؟

سپهر:راستگی میگی؟

من:اره عزیزم!

سپهر:ارخفان تو چقده خوووفی!

من:تو بهتری عزیز دل

و بعد بغلش کردم

بهش میخورد 4 سالش باشه

ولی خیلی بلا بود!

لپای اویزونش بوس کردم و ب طرف گلاره رفتیم

گلاره:به به ارغوان خانوم!

میبینم دوست جدید پیدا کردی!اون اقا سپهر شیطون

یدفعه سپهر اخماشو کرد تو هم و گفت:باز ک این اومد

بعد رو ب من گفت:ارخفان

من:جونم؟

سپهر:این گل پاره همش منو اذیت میکنه!

از اسم گلاره خندم گرفت!

من:خودم ادبش میکنم

سپهر با حرص گفت:گوششو بکش!

خندیدم و ب بازی با سپهر و بچه های دیگه حس وحال متفاوتی داشتن مشغول شدم

بچه هایی ک حق طبیعی شون این بود ک پدر و مادر داشته باشن

حق طبیعی شون ازشون گرفته شده بود

مگه سپهر و امثال سپهر ها چ گناهی داشتن!

اونا بچه های معصوم و پاکی بودن ک والدین شون لیاقت اون ها رو نداشتن

با صدای خانوم تقوی از فکر وخیال بیرون اومدم

خانوم تقوی مدیر پرورشگاه بود

با لبخند زیبایی گفت:ب بچه ها معلومه علاقه زیادی داری؟

من با شوق وصف نا پذیری گفتم:من عاشق بچه هام خانوم تقوی!

خندید وگفت:هدی صدام بزن عزیزم!

این بچه ها لیاقت بهترین ها رو دارن!

منم حرفش رو تصدیق کردم وگفتم:همین طوره!

بعد فکری تو سرم جرقه زد!

من:هدی جان من میتونم ب بچه ها کمک کنم؟

هدی:چطور؟

من:من توی هنرستان گرافیک خوندم و کنکور هنر دادم

میتونم ب بچه ها اموزش نقاشی بدم!

دوست دارم بیشتر پیش بچه ها باشم!

خندید وگفت:من مشکلی ندارم فقط میمونه یه موضوع

من:چی؟

هدی:ما از لحاظ مالی نمیتونم ب تو حقوقی ب عنوان معلم بدیم

حرفش رو قطع کردم وگفتم:دیوووووووووونه!کی حرف پول زد!

از تصمیمم واقعا خوشحال بودم

نزدیکای عصر بود ک با گلاره خداحافظی کردیم

ومن یه تیکه از قلبمو پیش اون بچه های معصوم مخصوصا سپهرم جا گذاشتم!

قیافه سپهر موقع خداحافظی پکر بود اما وقتی بهش قول دادم ک بازم بهش

سر میزنم

گلاره رو سر راه پیاده کردم اما ب خونه نرفتم

از هدی امار بچه ها رو گرفته بودم

حدودا40 تا بچه زیر سرپرستی این پرورشگاه بود

ک تقریبا همه تو رنج سنی 5 سال بودن

دم یه لوازم تحریر فروشی نگه داشتم!

یه نگاه ب یادداشتم انداختم

دفتر و مداد رنگی و مدادشمعی وگواش و ابرنگ وجامدادی و ....

ب تعدا بچه ها خریدم و بعداز حساب کردن ب سمت خونه روندم

زنگ زدم ب رائین ازش خواستم بیاد دم در!

نصف پلاستیکا رو دستش دادم !

همه وسایل رو در مقابل چشمای بهت زده رائین ریختم بیرون

و شروع ب کادو کردن وسایل شدم

وهرکدوم رو تو یه پلاستیک خوشگل سیندرلا وبن تن گذاشتم

رائین ک از فضولی داشت میمرد ب حرف اومد وپرسید

کجا بودی؟ اینا چیه؟ اینجا چ خبره؟

من:تو چرا انقدر فضولی؟

خندید وگفت:چونکه زیرا

من:هرهر!خندیدم

رائین:نگفتی؟

من:واسه بچه های پرورشگاهه!

با مدیرش حرف زدم قراره هرروز ب بچه ها نقاشی یاد بدم!

رائین ب فکر فرو رفت وبعد گفت:خوشحالم ک انقدر مهربونی

من:اوووووووه!کی میره این همه راهو!

فرداش حس وحال بیشتری برای یه زندگی بهتر داشتم

یه زندگی ک هدف داره!

وسایل رو تو ماشین جا دادم و برای رائین پیغام گذاشتم ک دارم میرم پرورشگاه!

ب نگهبان دم در ک پیرمرد مهربونی بود سلام کردم و با ماشین ب داخل رفتم

تا پیاده شدم

موقعی ک شوق ذوق بچه ها رو بخاطر داشتن لوازم جدید و همین طور کلاس نقاشی

از خدا خواستم ب اندازه توانم بهم نیرو بده تا در کنار این بچه ها باشم!

سپهر رو کنار خودم دیدم

من:کارم داری سپهر؟

سپهر:ارخفان

من:جانم؟

سپهر:منو بغل کن!

بغلش ک کردم صورتمو محکم بوسید

منم لپشو گاز گرفتم

سپهر:میدونی چقده دوست دالم؟

من:چقدر؟

سپهر انگشتاش اورد بالا:از 10 تا بیشتر

ببین اصن ب اندازه تموم ستاره ها!

بخودم فشارش دادم و گفتم:من اندازه تموم دنیا دوست دارم

نگاهی ب در و دیوار پرورشگاه انداختم!

خیلی کسل کننده بود!انگار ن انگار این بچه ها نیاز ب یه فضای زیبا دارن!

باید یه فکری هم ب حال کلاسا میکردم

یه هفته گذشته بود

و با گلاره داشتیم از پرورشگاه بر میگشتیم!

من:گلاره میخوام بچه ها رو دعوت کنم خونمون!

گلاره :خب دعوت کن دیگ. خونتون تلپ شیم

من:یعنی خوشم میاد همه جا میخوای چتر شی!

گلاره:زیاد از کوپونت میحرفی

من:خفه شو!

با خنده دیدیم 5شنبه بهترین موقعیته!

زنگ زدم ب رائین!

من:سلام رائین.خوبی شوهر جون؟

رائینبا لحن حرص درار همیشگی گفت:سلام همسر عزیزم!

من:رائین میخوام 5 شنبه مهمونی بدم!انشاله ک دیر نمیای؟

رائین بعداز اندکی سکوت:باشه.مشکلی نیست!

من:پس فعلا.من کار دارم!

و منتظر شنیدن خداحافظیش نشدم!

تا 5 شنبه دو روز وقت داشتم

ب رائینا و گلاره و ساتیا زنگ زدم و واسه 5 شنبه دعوتشون کردم

مردد بودم ب ایین و ایلیا زنگ بزنم یا نه؟

دل رو زدم ب دریا و زنگیدم ب ایین

ازش خواستم ب ایلیا هم بگه ک 5 شنبه خونه ما دعوتن

سر راه خریدامو کردم ک فردا فقط ب گردگیری ب پردازم

وسایل رو سرجاهاشون جا دادم

اون شب رائین زنگید و گفت ک نمیتونه تا صبح بیاد

من نمیدونم این بشر شبا کجاس؟

اخه ادمی ک مغازه داره تا صبح چیکار میکنه؟

حیف ک نمیخوام پیش خودش فکرایی کنه وگرنه میدونستم چ کنم؟

بیخیال همه چی شام رو خوردم وهمون جا رو کاناپه خوابیدم!

صبح با صدای در از خواب پریدم!

یه نگاه ب قیافه داغون و ژولیده ی رائین انداختم

تقریبا داغون بود!

من:سلام

با خستگی از لحنش میبارید:سلام خانوم

من:مثل اینکه خسته ای برو تو اتاق بخواب!

خندید و گفت:چشم!

من:ب نفعت ک باشه حرف گوش کن میشی!

راستی دوتا پنبه هم تو گوشت جا بده ک با سروصدا بلند نشی!

رائین:انقدر خسته ام ک نگو!ب پنبه نمیرسه!

و بسمت اتاقش راه افتاد!

سریع جارو زدم و یه گردگیری اساسی کردم

چون اولین بار بود میومدن خونمون میخواستم سنگ تموم بذارم

واسه شام ته چین مرغ ودلمه در نظر گرفته بودم

در کنارش سالاد ماکارانی چون خودم خیلی دوست داشتم

ب سفارش گل پاره خانم ژله و سالاد کاهو هم ب لیستم اضافه کردم

تقریبا همه چی رو دیروز خریده بودم

دست بکار شدم!

ماکارانی اشیانه ای هارو ریختم تو اب جوش

و موادشو خرد کردم

بعدشم رفتم سراغ فلفل دلمه ای ها وتوشون رو خالی کردم

قصدم این بود سالاد ماکارنی رو امروز درست کنم،چون هرچی بیشتر میموند

خوش مزه تر میشد

مواد توی دلمه هم پخته شده بود

همه رو باهم قاطی پاتی کردم و توی دلمه ها شیک ومجلسی جا دادم

از شانس خوبم موادش اضافه اومده بود!!!!!!!

ای تو اون روحت!

ب لیست خرید بعداز ظهرم برگ مو هم اضافه کردم!

دلمه ها رو تو یخچال جا دادم ک فردا قبل از اومدن بچه ها دمشون کنم!

ماکارانی رو ابکش کردم و تو یه ظرف بزرگ ریختم و مواد خرد شده رو بهش

اضافه کردم،یه عالمه سس هم بهش اضافه کردم !سلفون رو رو ظرف کشیدم و اونم

توی یخچال جا دادم!

به به چ خانوم کد بانویی

میوموند ته چین

فیله ها رو از تو یخچال بیرون اوردم بیرون و تکه تکه اش کردم

زعفرونی شده با پیاز !

دهنم اب افتاد!

سلفون کشیدم گذاشتم تو یخچال!

کاهو ها رو خرد کردم ولای پارچه پیچیدم!

حالا فقط میموند ژله های سفارشی گل پاره!

زنگ زدم ب هدی و اونم دعوت کردم

من:هلو !

هدی:پارسی را پاس بداریم!سلام!

من:چطوری؟

هدی:خوبم!تو چطوری

من:خسته ام!انگار یه تریلی 18 چرخ از روم رد شده!

هدی:چرا؟

من:چونکه زیرا!

بهت این افتخار رو میدم و دعوتت میکنم خونمون واسه صرف شیرینی و شام

صدای خنده اش باعث شد ک لبخند بزنم

هدی:واگر نپذیرم

من:از دستت در رفته!

هدی:باشه

من:هدی یه چیزی ازت بخوام ن نمیگی؟

هدی:جانم ؟

من:سپهر رو میاری؟

یه ذره من من کرد گفت:اگ تونستم ولی قول نمیدم!

دوباره رفتم سر کارای خودم

هرچی گشتم پاکت ژله ها رو پیدا نکردم

یه دونه زدم پس کله ام!وا من اینا رو کجا گذاشتم؟

مثل اینکه مجبور بودم برم دوباره خرید

ب گلاره اس دادم ک چ طعم هایی ژله بگیرم

اون خانومم ک حسابی از خجالت ما در اومد

بلوبری،هلو،طالبی،اناناس،پرتقال و البالو

واسش نوشتم نچای!

و حاضر شدم

یه نگاه ب اشپرخونه ی اشفته ام کردم و ب سمت در رفتم

دیگه نیاز ب ماشین نبود

قنادی وگل فروشی و سوپر نزدیک بود!

اول برگ مو و نوشابه و ژله ها رو خریدم

دوباره برگشتم برای سپهر چندتا بسته پاستیل خریدم

میدونستم چقدر دوست داره!

بعد ب گل فروشی سر زدم

و 20 شاخه گل رز و نرگس خریدم و ازش خواستم با شاخه های بلندش فقط

لای زرورق بپیچتش!

یه نگاه ب دستای پرم انداختم و یه لعنت ب خودم فرستادم!

چ میشه کرد

ب شیرینی های داخل یخچال نگاه کردم و ازش خواستم رلت کیکی ک باطعم شکلات

و کارامل برام بذاره!

باچایی میچسبه

جعبه رو رو دستم گذاشتم و گل رو روش جا دادم و پلاستیکا رو دستم گرفتم

تا اینکه صدای یه نفر رو از پشت شنیدم

ا! اینکه همین پسر روبرویی است

چی بود اسمش؟

من:سلام

پسر همسایه:سلام.کمک میخواید

یه نگاه ب تیپش زدم

یه کاپشن شلوار ست مشکی ادیداس ورزشی تنش بود

من:ممنون تون میشم.فقط اسمتون چی بود؟

جا خورد و با ناراحتی گفت:چ زود اسمم یادتون رفت.هوتن

من:دلیلی نداره اسمتون یادم بمونه!من با شما یه برخورد چند دقیقه ای بیشتر نداشتم

دیگه چیزی نگفت

تا اومدم کلید بندازم رائین در رو باز کرد و با اخم بهم خیره شد

من رو ب هوتن گفتم :ممنون!بی زحمت پلاستیکا رو بدید رائین

و رفتم تو!

رائین هم بعداز چند دقیقه اومد تو!

رائین:کجا بود؟

من:وسایل گویا نیستن؟

جعبه شیرینی رو با بدبختی جادادم توی یخچال!

و برگ مو ها رو درست کردم و با بدبختی فراوان اون رو هم تو یخچال جا دادم

میموند ژله ها

حال بگو چندلایه نباشه نمیتونی کوفت کنی؟

ته جام ها رو با توت فرنگی خرد شده پر کردمو

یه بسته از هر کدوم طعما توی جام ها ریختم وبرای اینکه زودتر بگیره گذاشتم تو فریزر

گل هارو از زرورق در اوردم وتو گلدونا جا دادم!

نیم ساعتی از گذاشتن لایه اول گذشته بود

ک لایه دوم رو هم اضافه کردم و تو فریزر گذاشتم

من:رائین یخچال جا نداره

رائین ابروهای مشکی شو بالا:یعنی خب من چ کنم؟

من:میشه ببری بدی این پسره بذار تو یخچالشون

رائین:چی رو؟

من:زله ها رو!

رائین با اخم گفت:ارغوان با هوتن قاطی نشو

من:وا؟مگه چی گفتم؟

رائین:واسه چی با اون رفتی خرید؟

خندیدمو بریده بریده گفتم:تو خیابون منو دید و خریدا رو ازم گرفت

نوکر زر خرید عزیزم!

رائین دماغ نازنینمو کشید و گفت:همین؟

من:تاره اسمشم یادم رفته بود

ازش دوباره پرسیدم ای قهوه ای شد!

خندیدو گفت:بده بهش بدم

من:بهش بگو ناخنک نزنه و مواظبشون باشه!

ب خدا یه مو از سر ژله هام کم شه من میدونم و اون

رائین:یه جوری میگی انگار بچه هاتن!

من:خو سه ساعت زحمت کشیدم!

سینی جام ها رو دادم ب رائین و اشپزخونه رو یه سرو سامونی دادم!

یه نگاه ب ساعت کردم9شب بود!

مثل کزت کار کردم!

بسمت حموم رفتم وتو وان دراز کشیدم

با صدای در سه متر از جا پریدم

رائین با داد:ارغوان زنده ای؟

ارغوان خوبی؟چرا جواب نمیدی؟

بعد یه دفعه صدای داش ک میگفت:میخوام در رو بشکنم

ک صدای جیغم رفت هوا:نه!

رائین:تو چرا جواب منو نمیدی!

من:فکر کنم خوابم برده بود!

رائین:ای تو اون روحت ک قبض روح شدم

من:چ عالی

رائین:خودتو مسخره کن!

وقتی مطمئن شدم رفته تو اتاق

حولمو پوشیدم و بسمت اتاقم رفتم

ک یدفعه از پشت سر یکی گفت:پخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

یک متر پریدم بالا!

برگشتم دیدم رائین بی شرف داره میخنده!

بدون اینکه بهش نگاه کنم رفتم تو اتاقم

لباسامو پوشیدم و خودمو پرت کردم رو تخت

صبح ک بیدار شدم

برنج خیس کردم و رفتم ک نماز بخونم

بعداز نماز زنگ زدم ب اقای شهریاری

من:سلام اقای شهریاری

اقای شهریاری:سلام دخترم خوبی؟

من:ممنون!راستش مزاحم شدم ببینم با دایی هام حرف زدین؟

اقای شهریاری:بله دخترم!قرار شده هفته اینده 5شنبه شب راس ساعت7 اونجا باشی

من:چ دقیق

اقای شهریاری:دخترم ادرس رو یادداشت کن

من:حتما

با گفتن ادرس دهنم وا موند!سعد اباد!

من:نگفتین ک من شوهر دارم!

اقای شهریاری:ن!

من:ممنون بابت کمکاتون!خداحافظ

دلمه ها رو از یخچال در اوردم و اب رب بهش اضافه کردم

تا دم بکشه!

بعدشم رفتم سراغ ته چین و بعداز اینکه از کار ب اون سختی خلاصی ایفتم رفتم دوباره

حموم

یه بلوز سورمه ای یقه پرنسسی با دامن مشکی ستش ک یه کمربند ب رنگ سورمه

داشت رو پوشیدم و یه روسری مشکی سورمه ای ساتن سرم کردم

پاپوشای مشکیم رو پام کردم!

یه مداد تو چشمام کشیدم ویمل زدم

یه رژ صورتی مایل ب قرمز زدم و بسمت بیرون رفتم

واسه شوهرجونمم یه شلوار سفید با یه بلوز سورمه ای ک استیناش 3ربع بودو

روش سفید

عزیزم چقدر این بچم خوش تیپه!

دستمو گرفت و باهم رفتیم دم در

من:لازم نیست دست همو بگیریم!

اونا ک میدونن

اخماش رو کشید تو هم ودستامو محکمتر گرفت

ماشااله همشون باهم اومدن

هرکسی هم یه چیزی دستش بود

بنده خداها چون اولین بارشون بود چقدر زحمت کشیده بودنن

ب رائین اشاره زدم ک بره از هوتن ژله ها رو بگیره

ژله هارو توی یخچال جا دادم

و شربت پرتقال رو توی لیوان ریختم

اومدم برم بیرون از اشپزخونه ک رائین دستش رو گذاشت رو دستم

رائین:من میبرم

لبخندی زدم ودستامو بیرون کشیدم

گل پاره اومدم تو اشپزخونه و گفت:پدرسوخته خوب عشقولانه نقش بازی میکنیدا!

نکنه شوخی شوخی جدی شده!

من:کوفت!منحرف بدبخت!

گلاره:از ما گفتن بود!

و سریع از اشپرخونه فرار کرد!

با صدای زنگ بسمت در رفتم

وقتی هدی رو تنها دیدم بادم خالی شد

یدفعه سپهر از پشت هدی اومد بیرون و گفت:گولت زدم!

صدای جیغم در اومد:الهی من قربونت بشم

سپهر:قرفون شکلم بشو!

من:سپهر؟

سپهر:یس؟

اوه مای گاد!

این بچه چی گفت؟

من:این حرفا رو از کی یاد گرفتی شیطون؟

سپهر:ارخفان و گل پاره!

گلاره:تودوباره گفتی گل پاره؟

سپهر ک میدونست من ازش دفاع میکنم گفت:بله!

وتکرار کرد گل پاره گل پاره!

با اضافه شدن هدی و سپهر ب جمع گرمی خاصی بوجود اومد

مخصوصا با وجود سپهر شیرین زبون!

رفتم تو اشپزخونه ک سپهر هم دنبالم اومد!

سپهر:ارخفان،اینجا خونه توه؟

من:اره گلم!

سپهر:خوش بحالت!

بعد یه دفعه با شادی زایدالوصفی گفت:میشه من بیام پیش تو؟؟؟؟؟

یدفعه دلم گرفت !

این بچه چ ارزوی ساده ای داشت!

نمیتونستم باور کنم این بچه ها رو چرا ب اومون خدا رها میکنن ک این بچه ها

بزرگترین دردشون بشه داشتن یه سقف یه پدر ومادر!

ب رائین نگاه کردم ک ب درگاه تکیه داده بود

چشماش غمگین بود!

مثل من!

یدفعه سپهر گفت:راستی؟

من:چی؟

سپهر:واسم پاستیل گلفتی؟

من:ن

یه دونه زد رو دستم و گفت:ارخفان بد!

خندیدم و گفتم:بوسم کن تا بهت بدم!

با بوسه ای ک رو گونم نشست نسیم خوبی تو دلم پیچید

بهش پاستیل رو دادم

ک پرید بغل رائین!

رائین دم گوشم گفت:ب منم بگی بوست کنم پاستیل میدی؟

خنده ام گرفت!

این دیگه چ میگه این وسط؟

چشمام اندازه گردو شده بود

من:ای شیکمو!

و ب بیرون هلش دادم!

میز شام رو با بچه ها چینیدیم ک شروع کردن از ب تعریف کردن!

خندم گرفته بود

ولی هیچ کدوم مثل عسل تشکر امیز و مهربون رائین نبود!

بعداز شام با بچه ها نشسته بودیم ک رو ب هدی گفتم:چرا اینقدر در و دیوار پرورشگاه

کسل کننده اس؟

هدی:ب ما بودجه ای داده نمیشه!همه این امکانات ما بخاطر وجود یه سری خیره!

هر کدوم از بچه هایی ک اینجا کار میکنن بخاطر دل خودشون!

مثل تو!مثل امیرطاها!مثل گلاره!

وخیلی های دیگه!

امیرطاها کی بود؟

من:نمیشه رنگشون کرد؟

هدی:هزینه اش و اینکه جایی نیست بچه ها رو ببریم!

یدفعه رو بهمه گفتم:یه لحظه!

ماجرا رو شرح دادم ک ایین گفت:نظرت؟

خندم گرفت!

اینم بلده از این حرفا

ک با اخم رائین روبرو شدم

ب جهنم!بذار بسوزه!

من:یه روز بیاد با هم بریم اون چند تا اتاق رو رنگ کنیم!

هدی:خب بعد بچه ها رو کجا ببریم!

من:وا خو یه اردویی جایی!

ایلیا:ما یه ویلا تو لواسان داریم

میشه دو روز با بچه ها اونجا سر کنید!

هدی:من باید ب بچه ها بگم ک بعضی هاشون با من بیان!دست تنها نیمتونم!

من:اوکی!

من و دختر:هستی

رائین:هستم

بعد باهم :تاهستی هستم!

یدفعه ساتیا گفت:ایین ویالونت رو اوردی؟

ایین:بلی!

سام:کوفت اره خب برو بردار بیار دیگ!

ایین:چی بخونم؟

یدفعه اون گلاره خیر ندیده گفت:تو فقط بزن این ورپریده بخونه!

ب گلاره نگاه کردم ک دستش رو ب سمت من گرفته بود!

سپهر:اره ارخفان!بوخون بوخون!

یه نگاه برزخی ب گلاره انداختم و زیر لب گفتم اگ گل پاره تقدیم شوهرت نکردم

ک یدفعه سام گفت:بابا من زنمو صحیح و سالم میخوام

من:من اگ حال تو رو نگرفتم!

ایندفعه رائینا ب صدا در اومد:بخون ببینیم زندادشم چند مرده حلاجه؟

من:ای بابا!من اصن انقدر صدای ضاقارتی دارم ک نگو!

یدفعه سپهر گفت:تو مث اون دختره زیبای خفته میمونه صدات

با این حرفش همه زدیم زیر خنده!

رادان:بخون ارغوان!سپهر ک اینطوری تعریفتو بکنه دیگ باید مطمئن بود!

تمام التماسمو تو چشام ریختم و ب رائین نگاه کردم

رائین:بخون عزیزم!

امید اخرمم نا امید شد

دم گوش ایین اهنگ مورد نظرمو گفتم ونشستم

از رو صندلی بلند شدم و وایستادم

اخر راه اومدن با روزگار

گره کوری ک بخت منه

ک تموم اتفاقای بدش

شاهد زندگی سخت منه

(ب رائین نگاه کردم اون میدونست من چقدر زجر کشیدم

اون تو این چند سال تنها پناهم بود!)

شاید این زخمی ک از تو خوردم و

از حرارتش زبونه میکشم

یا تموم بی کسی هامو همش

فقط از دست زمونه میکشم

(سرمو بلند کردم و از پنجره ب اسمون خیره شدم!

اینجا واسه خود خدا بود

کسی ک اینهمه سال نذشات کم بیارم)

بگو بازم هوامو داری و

مثه همه منو تنها نمیذاریو

بگو هستی تا نترسونتم

ظلمت این شب تکراریو

بگو هستی و روی ماه تو امشب

پشت ابرا پنهون نمیشه

اسمون بخت تیره من

ابری نمیمونه همیشه

(ب صدای ویالون ایین گوش دادم

شاید حتی بهتر از میکس شده ی خود اهنگ رو میزد

اونقدر این یه تیکه شو دوست داشتم ک

با لبخند ب اسمون خیره شدم و حرفامو ب خدا گفتم)

من ک پشتم بخودت گرمه باز

هرچی این راهو میام نمیرسم

نکنه دستمو ول کردی برم

ک ب هرچی ک میخوام نمیرسیم

شایدم من اشتباهی اومدم

ک در بسته رو وا نمیکنی

من ب این سادگی دل نمیکنم

از تو ک منو رها نمیکنی

(نگاهم با نگاه رائین گره خورد)

بگو بازم هوامو داری و

مثه همه منو تنها نمیذاریو

بگو هستی تا نترسونتم

ظلمت این شب تکراریو

بگو هستی و روی ماه تو امشب

پشت ابرا پنهون نمیشه

اسمون بخت تیره من

ابری نمیمونه همیشه

(اسمون همیشه ابری نیست،محسن یگانه)

با صدای دست همه ب همه شون نگاه کردم

سپهر:خعلی خوجل میخونی!

من:مرسی عزیزدلم!

رائین:خانوم منه دیگ!

جا خوردم اما سریع ب خودم اومدم!

ایین:خانوم صداتون فوق العاده زیباست

من:مچکر!شماهم نوازنده ماهری هستین!

شهاب ک مرد ارومی بود گفت:صداتو یه جور خماری خاصی داره!

همه ب سمتش برگشتیم!خب اون از سر شب چند کلمه بیشتر حرف نزده بود

ابروهای بالا پریده رائینا فهمیدم ک از حرف شوهرش خوشش نیومده

برای همین هممون سریع بحث رو عوض کردیم

قرار ما برای روز دوشنبه گذاشته شد!

حالا من موندم یه خونه ک انگار بمب زده بودن!

از رائین خواهش کردم خودش هدی و سپهر رو ببره!

و اونم قبول کرد!شب خوبی بود!

رائین

ب امشب فکر میکردم

ب امشبی ک بعداز مدت ها خستگیم از تنم در اومده بود

یاد غذاهای خوشمزه ارغوان ک می افتم از داشتن همچین شخصی در کنارم

احساس غرور میکنم

هرچند ک میدونم اشتباهه

هرچند میدونم ک نباید این حس بین من و اون باشه اما هست!

سرمو دوباره بالا گرفتم!

ب اسمون نگاه کردم و خدا رو شکر کردم

دوباره ب امشب فکر کردم

یاد دل مهربونش وقتی سپهر داشت ازش خواهش میکرد ک پیشش بمونه

از اون چشمای یشمیش ک غم تمومش رو پوشونده بود!

با یاد شیطنت خودم ک چشماش 4تا شده بود

ولی هیچکدوم مثل صداش ب دلم نشست

با اینکه با حرف شهاب موافق بودم اما از لحنش خوشم نیومد!

یه خماری خاصی داشت صداش!

یه صدای گیرا و بم ک فکر نمیکردم تو وجود ارغوان نهفته باشه!

با همین فکرا ب خونه رسیدم

کلید رو تو در انداختم و کلید رو ب جا کلید اویزون کردم!

با دیدن ارغوان ک رو کاناپه خوابش برد دلم ضعف رفت

میدیدم چطوری واسه این مهمونی زحمت کشیده بود

از رو کاناپه بلندش کردم و رو تخت خوابوندمش و در اتاقشو بستم

ظرفا رو تمیز کردم و همه رو تو ماشین ظرفشویی ک ارغوان کزت نام گذاریش کرده

گذاشتم

همه ریخت وپاشا رو جمع و جور کردم و ب اتاق رفتم

فردا صبح زود باید میرفتم ب کارام برسم

من هدفای بزرگتری داشتم

صبح بی سرو صدا از اتاق رفتم بیرون تا از در خارج شم

ک صدای ارغوان میخکوبم کرد:کجا بسلامتی؟

سحر خیز شدی؟

بعداز اینکه بخودم مسلط شدم گفتم:امروز زودتر باید برم گمرک یه سری جنس

ترخیص کنم!

یه لنگه ابروش بالا پرید وگفت:باشه.منم ک عرعر!

من:ارغوان بسه! تو چرا انقدر منو بازخواست میکنی!

یدفعه رنگ نگاش عوض شد و گفت:من از این ب بعد دیگ ب هیچ کار تو کار ندارم

خوش اومدی جناب و بسمت اتاقش رفت

تند رفته بودم!

ولی ساعت بهم نشون میداد الان وقت چونه زدن با ارغوان رو ندارم!

در محکم بهم کوبیدم و بسمت پارکینگ رفتم!

ارغوان

با حرفش ک بنظرم از صدتا فحش بدتر بود دوباره ب اتاق برگشتم

من رو بگو ک میخواستم بهش بگم دستت درد نکنه بخاطر اینکه

خونه رو تمیز کرده!

بیشعور

یه ژلوفن و زاناکس خوردم

اولی رو بخاطر سردرد

دومی رو واسه اینکه یه خواب بی دغدغه داشته باشم!

زودتر از اون چیزی ک فکرشو کنم روزها پی هم گذتشن

من و رائین هم مثل دو تا غریبه با هم رفتار میکردیم

یه دست لباس کهنه و درب وداغون پوشیدم

قیافم خنده دار بود

یه دونه شلوار پیش بندی پاره پوره سفید با یه زیر سارافونی استین 3ربع

سورمه ای

یه روسری هم مثل شمالی ها سرم کردم

بایه کتونی سفید

البته لباسای بیرونمم برده بودم

وسایل نقاشی مو ک نو بود رو هم برداشتم و ریختم تو کولم

و از در خارج شدم

قیافه ی رائین بقدری خنده دار بودا ک نشستم رو زمین

حالا نخند کی بخند

یه بلوزاستین کوتاه کهنه بور شده ی سبز با یه شلوار ورزشی مشکی

تازه یه دستمالم بسته بود ب سرش!

رائین:قیافه خودت ک خنده دارتره!

من:عمه تو مسخره کن

وکلید پرشیا رو از دستش کش رفتم و پشت قرمون نشستم

رائین:یه موقعه ب کشتنمون ندی؟

من:اتفاقا همین قصد رو دارم!

وریلکس ماشین رو روشن کردم

تا خود اونجا هیچ حرفی رد وبدل نشد!

جلوی در پرورشگاه همه جمع شده بودن!

سریع پارک کردم و کوله رو برداشتم و دزدگیر رو زدم

رائینم اون تو بود

ریلکس بهش گفتم: ا! تو اونجا بودی؟ ندیدمت!

و در رو باز کردم

رائین:باید نبینی!اخه نکه تو جیب جا میشم!

و همه بچه ها ب حرفامون خندیدن

من:به به جمع تون جمعه

یدفعه رائین گفت:خلتون کمه و ب من اشاره کرد!

منم یه لبخند دندون ما بهش تحویل دادم وگفتم:همه میدونن من موقعی ک اومدم

پیش تو سالم بود!

با این حرفم شلیک خنده ها رفت بالا!

ایلیا و هدی با بچه ها رفته بودن ویلا البته با یه سری مربی ها!

اما قرار بود پریا و امیرطاهاک هیچ کدوم رو ندیده بودن بیان کمک ما!

رو ب رائینا گفتم:اسپیکر اوردی؟

یدفعه دیدم هرکس یه اسپیکر در اورد!

من:اووووووووووووووووووه!

با صدای مردونه ای برگشتیم ب طرف شخص

این دیگه کی بود؟

پسر:سلام.امیرطاها هستم!

یه لحظه یه تکون خوردم

یه احساس خاص

من:سلام.خوش اومدید!من ارغوان هستم و ایناهم دوستام

پریا جون پس کو؟

امیرطاها:دیرتر میاد!

من:اهان.

و رو ب بچه ها گفتم:پس جمع کنید بیاید بریم تو!

رو ب سامی گفتم:سامی؟

سامی:جانم؟؟؟؟؟؟

گلاره:بله بله؟

سامی:غلط کردم.بله؟

من:غلتک ها رو اوردی؟

سامی:اره!

رو ب رادان گفتم:رنگا چی؟

رادان:بله سرکارگر!

کلید انداختم و رفتیم تو!

یه بررسی اتاق ها رو کردم!نیاز ب بتونه نداشت!

پیچ گوشتی رو از جیب جلوم برداشتم و در رنگ ها رو باز کردم

اول رنگ ها رو رقیق کردم بعد توی سطل ها مربعی ریختم

با نظر سنجی از بچه ها رو در هر اتاقی نوشته بود چ رنگی بشه!

من با داد گفتم:بچه ها بچه ها!

همشون با چشماشون داشتن درسته قورتم میدادن

یدفعه زنگ رو زدن حدس زدم پریا باشه

گلاره در رو باز کرد

و دختر ریزه میزه بامزه ای وارد حیاط شد!

قدش160 صورت گرد سبزه چشمای قهوه ای تیره با لب بینی متناسب

یدفعه با ریتم گفتم:پریا دوست دارم

خیال نکن دروغه

میدونم ک این روزا خیلی سرت شلوغه

یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی

پریا بدون بجز تو نمیدم دل ب کسی

بنده خدا هنگیده بود

گلاره رفت سمتش و گفت:عزیزم زیاد شوکه نشو

این دخترمون ب خاطر این رائین یه ذره از لحاظ ذهنی

با دمپایی ک شوتیدم سمتش خفه شد!

گلاره:کی بود

من:من! اینم جبران اون شب خونه ما!

و بعد ب هرکدوم از بچه ها یدونه سطل دادم

و دقیقا 10 تا کلاس هرکدوممون رفتیم تو یه کلاس!

من:گل پاره اسپیکر بده

یدفعه کم کم دخترا تو اتاقم جمع شدن!

گلاره:ارغوان روحمون رو شاد کن!

من:مگه من دلقکم

گلاره:کم نه؟

من:خیلی پروووووووووووووووووووووووووووووووووویی

بالای چهار پایه یه ذره قر دادم تا اهنگ شروع بشه!

از این اهنگه خوشم میومد!

رو کردم سمت پریا و با ادای دست خوندم

سر رام دام نذار

پریا دوست دارم

نرو تنهام نذار من فقط تو رو دارم

سرراه توام

منو تنها نذاری

چشم برراه توام

باز منو جا نذاری!

یدفعه اون گلاره بیشور اهنگ رو عوضید!

بیشعوووووووووووووووووووووووور

من:مگه مرض داری؟

گلاره:اره

من:معلومه!داره وووووول میخوره!

گلاره:یدونه دیگ بخون!

من:میخوای جنیفر لوپز بخونم؟

گلاره:خب بخون!

من:تو روح ادم

گلاره:عزیزم!

من:برو از جلو چشمم کنار!

عوووووووووووووووووووووووضی !

بعد یدفعه گفتم:برید سر کاراتون

آنلاین : 2
بازدید امروز : 54
بازدید دیروز : 286
بازدید هفته گذشته : 1576
بازدید ماه گذشته : 1794
بازدید سال گذشته : 75740
کل بازدید : 90448
تعداد کل مطالب : 0
تعداد کل نظرات : 0

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=465
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=468
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=81
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=189
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=223
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=217
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=214
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003165/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=97
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=96
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700371/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=28
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006576/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=15
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=250
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=483
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=272
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=36
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=59
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=203
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=125
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=180
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=67
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=23
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010149/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=100
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=361
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=305
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=91
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=741
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=746
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=471
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=484
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=478
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=474
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=480
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=40
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=102
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=120
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=62
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=39
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=35
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=41
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=744
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=650
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=27
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=47
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=48
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=49
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=45
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=68
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=85
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=139
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=175
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=246
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=212
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=573
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=745
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=699
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=718
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=673
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=747
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=742

http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/4354.php?zm=3#.WW1JGnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/InfoMat/3659.php#.WYSgTnFLe1t
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/181.php?zm=3#.WYS-InFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/854.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5716.php#.WYTImnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4779.php#.WYTJanFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/1444.php#.WYTMh3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/174.php#.WYTNunFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/233.php#.WYVHZnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3633.php#.WYVI0HFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#.WYfsB3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/53.php#.WYfs6XFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/100.php#.WYTCcHFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/729.php#.WYTCbnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7939.php?zm=3#.WYfxonFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7292.php?zm=3#.WYfy43FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7211.php?zm=3#.WYf1rXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/6993.php#.WYf12nFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5888.php#.WYf213FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5816.php#.WYf5BXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4874.php#.WYf5hXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4650.php#.WYf7e3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4385.php#.WYf-NnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4330.php#.WYf-dXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3645.php#.WYf_K3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/7473.php#.WYx4N3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/escritores/11304.php#.WeT4P3Zx2tF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/blognoticias/6763.php#.WeT64XZx2tF

http://oakland.crimespotting.org/crime/2013-09-04/Vehicle_Theft/278510/

http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=799
http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=802

http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/ask-an-activist-ashley-williams
http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/levine-museum-ceo-historian-present-at-knight-foundation-conference?comment_success=1

http://www.worldology.com/Europe/europe_history_lg.htm


http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/158-vitagora-les-tendances-et-les-conclusions-de-l-edition-2015
http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/152-tendances-alimentaires-pourquoi-manger-des-insectes

http://staging.psc.gov/insights-landing-page/director-corner/director's-corner/2016/09/16/test-post

http://gahi.ntua.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=642

https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/48-dui-dis-donec-diam-nonummy-leo-in
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/46-bibendum-wisi-neque-erat-gravida-massa
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/72-aenean-ut-sem-libero-amet-aliquam

http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1839
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1817
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=35
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1988

http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-071
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-063
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/production/campus-chilled-water-system/images/default-source/utilities/chilled-water/img_7962
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-064
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/barriers
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-070
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-052
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/staging
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/easel
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/podium
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/aisle-standards
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/quad-n-around_012
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/halleneflowers2_06-04
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_05
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_16
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_buell_01
https://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board

https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg15_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg8_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg6_christmasads_dec_15_2016

http://www.iwla.org/publications/conservation-currents/current-issue/conservation-currents-may-2017

http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/members-of-the-women-s-forestry-corps-in-sussex
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/making-the-napier-aero-engine-in-1915
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/press-photograph-of-engineering-workshop-during-ww1
http://engineersatwar.imeche.org/resources/images/default-source/image-resources/iet-general/war-memorial-book/iee-roll-of-honour---origins-and-causes-of-the-great-war-page-1

http://elite.tut.edu.tw/%7Et00133/blog?node=000100299

https://abeautifulmess.com/2012/05/how-to-start-your-blog-with-a-bang.html

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?id=36017
http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=101294

http://www.mauricioamaraldealmeida.com.br/index.php/palestras-e-workshops/76-psicologia-computacional

http://hl.yizhidou.com/comment/html/index.php?page=1&id=4265

https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/how-to-order/index-of-available-tests/genetrails-aml-mds-genotyping-panel
https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/2014/11/17/science-on-the-set-new-video-highlights-research-at-ohsu

http://virusesports.altervista.org/index.php?site=guestbook

http://www.ippok.com/blog/frases-celebres-de-medicos-refranes/

http://www.wise-qatar.org/content/wise-initiative

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=guestbook


http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4226604.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4618400.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258924.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4201258.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251234.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233698.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256405.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5022068.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239162.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233863.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5260342.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4396044.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5227299.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239570.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251609.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5250024.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5240469.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253309.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258757.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256426.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5095361.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5221179.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5257738.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258547.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5218105.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5247069.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253953.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5259250.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5261800.html

http://john.freelock.com/bayesian-knowledge-engineering
http://john.freelock.com/blog/erik-olson/2/anyone-else-tw-ired-twitter?page=109

http://psicokaralis.it/blog/item/11-l-intelligenza-emotiva.html
http://edu.helsinki.org.ua/b-bl-oteka/metodichn-mater-ali/peresuvna-ekspozits-ya-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava#comment-11018
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14445
http://instantblogsubscribers.com/entry.php?w=liukimly&e_id=284339#c1026526

http://www.shdm.harc.pl/glowna.php?ns=allnws&nwsid=39
http://web-ha-1.cookepublishing.com/bless-your-heart/feb-29-bless-your-heart-3147713
http://www.ocperio.org/group3/forum/topic/1640
http://blogs.mundo-r.com/weblog/gl/fotos/personalytransferible/8a8024e724b123050124b78981d70947

http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-08-twitter-futures-captain-america-civil-war-threepeats
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-06-barco-lobby-experience-at-showbiz-cinemas-wins-bronze-apex-award-at-digital-signage-expo
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-07-north-america-batman-v-superman-dawn-of-justice-cracks-270m-threshold-on-wednesday-zootopia-reaches-280m
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-weekend-estimates-the-boss-2348m-batman-v-superman-2344m-in-tight-race-for-first-place-hardcore-henry-510m-arrives-softly
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-platform-watch-everybody-wants-some-510k-miles-ahead-227k-have-solid-expansions
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-04-imax-signs-largest-deal-in-india-five-theatre-agreement-with-inox-leisure-ltd
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-barco-delivers-the-future-of-cinema-today-showcasing-its-cinemabarco-solutions-at-cinemacon-2016
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-usl-inc-introduces-new-product-features-to-the-jsd-60-digital-cinema-processor
http://cms.pro.boxoffice.com/featured_stories/2016-04-long-range-forecast-teenage-mutant-ninja-turtles-out-of-the-shadows-me-before-you

http://www.buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=8797&action=guestbook
http://buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=7516&action=guestbook

http://dev.1947partitionarchive.org/node/831
http://dev.1947partitionarchive.org/node/781

http://social.easybranches.com/forum_topic.php?forum_id=1&topic_id=3593&post_id=58510#post_58510
http://www.acces-cible.net/labo2/index.php?post/10.6-Page-liens-visibles#pr

http://old.tomnod.com/?q=node/46&page=78#comment-5151
http://www.old.tomnod.com/?q=node/54&page=1#comment-5153
http://www.old.tomnod.com/?q=node/27#comment-5154

http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/52?page=4
http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/53

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggingemargranqvist/bloggingemar/foretagartraffen.5.3503d6421311a036a928000196.html
http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggkommunen/bloggkommunen/medhusbilenigrebbestad.5.4a6d000e13198461caf800010.html

https://ped.albertapork.com/NewsUpdates/tabid/376/entryid/691/Default.php

https://www.diigo.com/item/note/5ex64/u76k
https://www.diigo.com/item/note/5b5xg/k16o
https://www.diigo.com/item/note/jqbz/m78w
https://www.diigo.com/item/note/4wk24/prm6
https://www.diigo.com/item/note/5bzb3/6kci
https://www.diigo.com/item/note/4sv71/r1b8
https://www.diigo.com/item/note/597jv/7pju
https://www.diigo.com/item/note/1eof9/3cdm
https://www.diigo.com/item/note/5rtvc/y8ej

http://100trucspour.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=31651#p31651
http://larpard.wikidot.com/hznm-brouk
http://elite.tut.edu.tw/%7Ed98220544/blog?node=000111895

http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=153871&Itemid=274#153871
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=20541&limit=6&limitstart=12&Itemid=274#153872
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=200988&Itemid=274#200988

http://workbench.cadenhead.org/news/3772/founder-portrays-ray-kroc
http://workbench.cadenhead.org/news/3770/we-have-always-been-war-comment
http://workbench.cadenhead.org/news/3714/villains-vigilantes-creators-win-rights
http://workbench.cadenhead.org/news/2983/whats-your-wallet
http://workbench.cadenhead.org/news/3444/going-buckethead-jacksonvilles#305817
http://workbench.cadenhead.org/news/2570/thats-quite-spectacle#305819
http://workbench.cadenhead.org/news/80/why-bullfighting-sucks#respond

http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://sl.ff.cuni.cz/svet-literatury-2010-rocnik-xx-c-41

http://mzansimen.com/mobile-home-menu/384-theresa-ndlomoza-explores
http://www.mzansimen.com/news/650-toptv-porn-channel-gets-more-critics

http://homerefurbers.com/topics/993
http://jabberites.com/content/curiosity-rover-drills-mars
https://www.givology.org/~obatbius/blog/495436/

https://www.stat.auckland.ac.nz/forum/index.php?showtopic=10148
http://revirval.visaci.cz/dira.php
http://1.uventa.peterhost.ru/guestbook.php?skip=13

http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/july/pregnancy-nutrition-what-you-can-and-cant-eat
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/september/health-check-numbers-you-should-know
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/february/fibre-your-hidden-health-weapon
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2017/june/5-foods-you-didnt-know-were-ruining-your-teeth
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/july/tummy-trouble-shooter-your-guide-digestive-health

https://systems.enservio.com/hc/en-us/community/posts/251231703-Sofa-cleaning-company-in-Taif

http://blog.goo.ne.jp/cardrecovering/e/62790b7b8fc75cf18757a4a955b1b8a4
http://blog.goo.ne.jp/cestaff/e/1403363de024138bdcc6d61038bf14d5
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/825e3ddee4b4819626c4e145387218fb
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/203e7b24a53c61ea76c6c93712e1ed6f
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/0011d33a4077a7e4e0dbd834a5f076b8?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/aea6384324b7badc743df08cb8c20e07?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/04643dcf8dfe543a4bb8ea4984fa4018?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/fe6ee19e33c80137228d9ac41328c7bc
http://blog.goo.ne.jp/edwardwhite0101/e/ff548fd6f2130bab5798b756938db630?st=0#comment-form

http://www.indtale.com/2017-rone-awards-week-three

http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/henderson-events-plaza/explore/photo-gallery/images/default-source/Henderson-Live/henderson-events-plaza/4th-of-july
http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/parks-and-trails/locations-and-features/amargosa-trail-and-trailheads/images/default-source/Parks-and-Recreation/amargosa-trail-and-trailheads/amargosa-3-800px
http://cityofhenderson.com/mayor-council/relocation-guide/photo-gallery/images/default-source/relocation-guide/photo-gallery/gospel_fest_59

http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--6318
https://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9277
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9323
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9228

http://www.oldmutual.co.za/personal/investments-and-savings/unit-trusts/adviser-info-hub/audio-clips/market-commentary-with-peter-brooke---10-mar-2014
http://opus61.ddo.jp/blog/item29.html#cf
http://alban.jamesse.online.fr/etudiant-ecommerce/index.php?post/2007/11/25/Les-Champions-vont-disparaitre
http://designtalente.awmagazin.de/objekte/veit

http://teamxcom.de/index.php?site=guestbook

http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=54933
http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=26532

http://blog.eztask.com/default.php?name=blog.internal&a=56
http://assogasliquidi.federchimica.it/UnaGiornataConIlGPL/lists/elenco-finalisti/alessandri-federico-accademia-di-belle-arti-pesaro-urbino
http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://immigration.dinsmore.com/news/2009/01/29/e-verify-for-federal-contractors-delayed-again---this-time-until-may-21st

http://staging.ustation.it/contenuti/video/280-prova
http://staging.ustation.it/contenuti/video/278-contest-emb
http://staging.ustation.it/contenuti/video/262-ffff
http://staging.ustation.it/contenuti/video/263-sddsd
http://staging.ustation.it/contenuti/video/258-kkkkkkk
http://staging.ustation.it/contenuti/video/248-ef
http://staging.ustation.it/contenuti/video/270-video-embed
http://staging.ustation.it/contenuti/video/276-contest
http://staging.ustation.it/contenuti/video/272-titolo-lungo
http://staging.ustation.it/contenuti/video/273-video-da-1mb

http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/820
http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/500

http://www.commandlinefu.com/commands/view/2829/query-wikipedia-via-console-over-dns
http://app.cocolog-nifty.com/t/comments
http://www.coeur.com/es/inicio/the-prospector/2014/08/25/cfo-thought-leader-how-precious-metals-whet-the-appetite-for-new-capital#.Wi0JAXlx21s
http://www.burdastyle.com/techniques/how-to-measure-yourself

http://www.peoplefluent.com/company/news/start-inside-to-build-talent-brawn-strengthen-ranks
http://www.peoplefluent.com/company/news/developing-an-inclusive-diverse-workforce

http://pldt.com/Access/news/post/2017/09/04/cavite-becomes-first-pldt-fibr-powered-smart-province
http://www.maxburstein.com/blog/from-0-to-500-users-7-days/

http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=65
http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=63

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggdickjohansson/bloggdick/tankshinder.5.6e06279b14833a1921a26.html
http://drone.eklablog.net/blade-glimpse-a128854924
http://blog.rui.jp/i-onna/archives/5814.html
http://demos3.softaculous.com/Nucleus/index.php?itemid=1#nucleus_cf
http://roman.ib0.ru/topic/6089-tpgsav-new-film-art-copy-to-make-denver-debut/page-4#entry194248

http://borderrealm.com/index.php/2012-10-24-09-18-00/episodes/11-episode-7-the-russian-meteor-event
http://www.diggerscc.com/myjoomla/index.php/diggerscc-blog/entry/diggers-junior-program-bears-fruit-once-again#comments
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross
http://geldherrinjenny.com/gaestebuch.php?
http://nakhoninter.igetweb.com/index.php?mo=3

http://www.insolvencyadvice.ie/discussion/30187/best-junior-drum-established
https://support.gigatms.com.tw/hc/en-us/community/posts/115000025662-How-To-Make-Luxury-Home-Made-Soap?page=1#community_comment_115000065282

http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%874%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%993%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-51723-1.html
http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A23%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%992%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-44461-1.html

https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201212977?page=1#comment_115002377708
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201510316?page=1#comment_115002377748
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/200683296?page=1#comment_115002171127

http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/lindgren-s-lazy-method-review-giant-bonus

http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9645&rnd=14669#comment_14669
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9760&rnd=14677#comment_14677
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9247&rnd=14681#comment_14681

http://forum.rufox.ru/?Act=viewtopic&tid=7511&p=1
http://diarioambiental.esforos.com/post1816#1816

http://www.beplayer.es/blog/item/17-director-de-felicidad.html
http://www.rekadv.ru/photo/93/394/
http://www.krystyna-kuhn.de/schneewittchenfalle.html
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.hermagazinehotsprings.com/craft-beer-cellar/

http://www.koreatimesus.com/revolutionary-love-lightheartedly-mirrors-young-koreans-struggles-aspirations-loves/
http://www.ippok.com/blog/apps-de-salud-mas-seguridad-usuarios/
http://worldology.com/Europe/renaissance.htm#c5t_form

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=gallery&picID=8
http://test.be-inside.eu/index.php?site=profile&id=801&action=guestbook
http://teamxcom.de/index.php?site=profile&id=258&action=guestbook

http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=531540&action=guestbook
http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=499997&action=guestbook

http://www.kostapra.cz/index.php?site=profile&id=105&action=guestbook
http://united-online-racing.de/index.php?site=profile&id=22655&action=guestbook
http://gamer-templates.lima-city.de/webspell/amq-template/index.php?site=news_comments&newsID=5
http://www.denwer.ru/ls/blog/mashable/222.html
http://www.johnbonvin.ch/image/swift/DSC09083
http://jskim9699.hosting.paran.com/xe/index.php?document_srl=579
http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/super-bodybuilding-product-for-everyone
http://oga.lolipop.jp/blog/index.php?itemid=991
http://www.asianart.com/eventscalendar/index.php?method=Detail&Id=4072
http://canadagoosefire.id.st/browsing-for-children-s-outfits-on-the-internet-a119494214
http://www.ironwriters.org/index.cgi/rich/Diversion.comments
http://elite.tut.edu.tw/%7E701050272/blog?node=000100005
http://blog.intergear.net/mitoani/index.php?itemid=1472#nucleus_cf

http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=306#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=105#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=94#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=97#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=95#nucleus_cf

http://www.quandofuoripiove.com/2013/03/la-ricetta-del-dido-senza-cottura-e.html?showComment=1513746399172#c5702132624440567944
http://angouleme.dargaud.com/index.php?post/2009/01/31/Interview-de-Cl%C3%A9risse#pr

http://yogini.jp/fromeditors/item_1192.html

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/153836
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/61749

http://deeptigers.tblog.jp/?eid=212248
http://wip.tmr-clan.de/index.php?site=profile&id=941&action=guestbook
http://www.die2tv.de/index.php?site=profile&id=3966&action=guestbook
http://www.der-baxxter.de/index.php?site=profile&id=500&action=guestbook

http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=10
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=14
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=4
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=6

http://m.fluxgaming.eu/index.php?site=profile&id=731&action=guestbook
http://intermediae.es/project/neurotica_bioll/blog/strange_culture_a_film_by_lynn_hershman_leeson_about_steve_kurtz_case
http://visual2.nhu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=25&Topic_ID=282
http://homerefurbers.com/members/mahadevwood/blog/1321#comment-256793
http://shop.snakesub.cz/diskuse/?selected=4218#post-4218
http://the-breeze.net/index.php?site=clanwars_details&cwID=1
http://propan-butan.snakesub.cz/diskuse/
http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/users/cala
http://www.s5themes.com/forums/topic/adidas-ultra-boost-uncaged/
http://www.backgroundsarchive.com/backgrounds/14949
http://backtodisco.com/gallery/details.php?image_id=322
http://openxmldeveloper.org/wiki/w/wiki/presentationbuilder.php
http://dukelemurcenter.zenfolio.com/guestbook.html

http://roxyfileman.com/FAQ
http://www.mnartists.org/article/visible-fringe-what-%C2%93site-specific%C2%94
http://emdadgar.sums.ac.ir/media/details.php?image_id=889
https://www.fork-cms.com/extensions/detail/newsletter
http://fontolvahalado.igen.hu/1135-akik-megcsinaltak-a-forradalmat--romania-1989.html
http://cebu-life.jugem.jp/?eid=1
http://worldology.com/Europe/world_war_2_1944.htm#c5t_form
http://www.papanyaloka.igen.hu/1850-plakatcsoda.html
http://photo.tsvetayeva.com/details.php?image_id=499
http://mjtranslate.herokuapp.com/en/hyde_park_topics/957
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news
http://ms-it.freehostia.com/art.ourbd.net/details.php?image_id=8&sessionid=ll7dn6un4m7ce7v0637k4ivu84
http://sologic.com/br/node/261
http://gajdy.cz/index.php?str=rubrika&cislo=15&list=1
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14101
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news?limitstart=0
http://hullcity.boardhost.com/viewtopic.php?pid=326045#p326045

http://nehezzene.igen.hu/601-studio-percussion-graz-az-a38-on.html
http://nehezzene.igen.hu/832-jazzesitett-pop-rock-slagerek--a-gregjazzblog-cikke.html

https://www.lastdaysministries.org/Articles/1000133662/Last_Days_Ministries/Melody_Green/Memories_of_Keith/Memories_of_Keith.php
http://foundation.rvh.on.ca/newsletters/hearts-and-minds-spring-2014/lists/hearts-minds-spring-2014/women-s-cancer-care-the-next-step
http://india.foodsecurityportal.org/content/soft-wheat-5
http://www.fsk-clan-duesseldorf.de/HP/index.php?site=guestbook

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2011/08/08/exploring-tables-of-contents-in-open-xml-wordprocessingml-documents.php
https://blog.faecta.coop/articulo/entrevista-mayte-aragn-la-cooperativa-trabajo-la-extravagante-libros

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/179865
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/174426
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/200365

http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=18
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=17
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=20

http://blog.vincentlaforet.com/mygear/recommended-kit/
http://vitsory.new21.net/home/bbs/view.php?id=gag&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=77&category=

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2009/03/17/4283.php?PageIndex=2#comments

http://kerch.co.ua/details.php?image_id=3446
http://www.kerch.co.ua/details.php?image_id=4636
http://kerch.co.ua/details.php?image_id=244

http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=15
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=17
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=12

http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=117
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=118
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=119
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=120
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=121

http://gustavsberg.room328.se/account/profile/472023

http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2100
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2104
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2103
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2102
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2099
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2097

http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=13
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=22
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=6
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=5

http://www.invest.inkey.in/content/articles/3/

http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.2892.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.12740
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13229
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13525
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13468

http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/A-Guidebook-for-Making-Your-individual-Printed-Paper-Carrier-Bags
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Will-cause-Driving-the-Effectiveness-of-Tote-Baggage-in-Model-Marketing-and-advertising
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Toting-About-Your-organization-Symbol-With-Tote-Baggage

http://tweakit.org.uk/forum/topic/120427?page=1#post-236845

http://unitedpoint.de/v4/index.php?site=profile&id=18&action=guestbook

http://contibull-wesley.de/index.php?site=movies&action=detail&id=18
http://spox-ru.spox.ru/ru/blog/4517.dni_ru_unika.html

http://nehezzene.igen.hu/1477-penteki-zenesz--ritmusgengszterek-harmonianacik-46.html
http://nehezzene.igen.hu/673-ajanlo-grandmaster-flash-a-scratch-atyja.html
http://nehezzene.igen.hu/639-jeff-scott-soto-diesel-club.html

http://dispar.belitungkab.go.id/buku-tamu

http://special.molod39.ru/blogs/sovetsk/3-otkrytiy-festival-street-workout-v-g-sovetske
http://special.molod39.ru/blogs/kosyakova/teatr-s-veshalki-poliklinika-s-registratury

http://globus5.by/shop/group_596/item_185/
http://prcvlad.com/blog/?page=post&blog=catalog_comments&post_id=13
http://www.entouragetv.ru/guest.php
http://dpv.yanao.ru/press-center/news/trebuetsya-spetsialist.html
http://www.vrtks.ru/content/articles/1/
http://www.iloveossetia.ru/articles/iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii.html?ELEMENT_CODE=iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii&PAGEN_2=2&MID=253&result=reply#message253
http://olekma-uk-comfort.ru/blog/admin-blg/1.php
http://??????????-2.??/blog/admin-blg/1.php
http://solbum.ru/communication/blog/weblogs/admin-blog/1.php
http://house-holder.ru/content/articles/4/

http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_4/1.php
http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_2/4.php

http://okt-poselenie.ru/officials/blogs/company/1.php
https://str-garant21.ru/blog/admin-blg/1.php
http://l.uran.ru/officials/blogs/company/1.php
http://a2.bevisual.ru/shop/group_600/item_263/
https://computer-image.ru/about/idea/5/

http://ok-avto.ru/communication/blog/idea_s1/onzonaveruucozcom-po-sushchestvu-govorya-zanimatelnyy-post-iz-etogo-sa.php
http://www.it116.ru/shop/Venterra/Venterra%20Aura/Venterra%20VSA-07HRN/
http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/27810.html
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross

http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/02/21/meet-micanopy

http://homerefurbers.com/topics/927
http://swyzak.bloggagratis.se/2010/09/13/3557476-stockholm-halvmarathon-2010/

http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=520
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=434
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=523
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=524
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=525
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=517

http://coastal.jejunu.ac.kr/solution/12755
http://www.1366.syzefxis.gov.gr/index.php/item/1532-tropopoiisi-aepo-pou-afora-sti-viomixania-emfialoseon-ipeirotiki-viomixania-emfialoseon-a-e
https://www.datasci.com/about-dsi/improving-lives/images/default-source/how-dsi-helps-fight...-posters/afib-poster-for-web
http://www.winningwalk.org/thegift/the-gift-2016/2017/12/04/the-christmas-when-no-one-was-home
http://hesav.ch/autres/news/secteurs/biblioth%C3%A8que/2015/06/05/veille-documentaire-sur-articles

http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/cache-pot-en-li%C3%A8ge-56746
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/suspension-oiseau-56686
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/outils-de-poup%C3%A9es-56675
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/astuce-pour-cl%C3%A9-56689
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/support-pour-pc-56543
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/poussmouss-maison-56634

http://www.larpard.cz/heroes-2013
http://www.larpard.cz/hra-0413
http://www.larpard.cz/soud-ve-voltere

http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/
http://brookstwins.aboutmybaby.com/guestbook/01-2017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-072017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-082017/

http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/backgrounds/11605
http://amatabrasil.com.br/conteudo/blog/relatorio-anual-atividades
http://boosters.bingozone.com/blog/48901/entry/4324/
http://www2.se-ed.com/kiddybook/post/2011/12/06/Robot-King-1.php
http://joker.com.ar/content/articulo/se-vienen-premios-perfil

http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/metimalonsav_proprionil_acidaemia
http://rirosz.hu/uzenofal
http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/femlerakodas
http://rirosz.hu/erintetteknek/ritka_betegsegekrol/tenyek_a_rett_szindromarol-4

http://www.suchomel.net/index.php?site=gallery&picID=7

http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=52
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=362
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=282
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=18
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=25
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=262
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=28
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=9
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=372
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382

http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2009/virgen_milagrosa_vs_virgen_del_carmen
http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2014/tortilla_sanjuanera

http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/2492015/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3521212/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/4464646/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/32/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3184866/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3392788/

http://old1.rosin-china.com/Specials/2011meeting_report/
http://old1.rosin-china.com/Specials/zgsx/neirong/nrjx2/220714.htm

http://www.aics.wix.ph/blogs/post/2425
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/653
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/798

http://blog.tubabel.com/definicion/20204-aboganster
http://blog.tubabel.com/definicion/37618-chincaca
http://blog.tubabel.com/definicion/1265
http://blog.tubabel.com/definicion/10102-cabeza-caliente
http://blog.tubabel.com/definicion/40862-chillin-

http://esto.tomsk.gov.ru/articles/org/14948/
http://babyscholten2.babyhomepage.nl/dagboek/634

http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=2439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=11701
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13160
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13563
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=14234
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=15439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=8920
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=10874
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1136
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1266
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1612
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1700
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1719

http://my.vienna.at/pg/pages/view/3521212/
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/Facharzt/read/4788018/s4-alm-bar-amp-restaurant-in-fieberbrunn-facebook-instagram-amp-twitter
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/HerrHelmut/read/4679478/familienfeste-amp-geburtstagspartys-location-im-pillerseetal-mieten-s4-alm-fieberbrunn

http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/enrique-baron-sugiere-la-integracion-de-america-latina
http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/nuevos-titulos-disponibles-en-el-kiosco
http://genero.cucsh.udg.mx/noticia/conferencia-magistral-dra-mara-viveros-vigoya

http://m.manbottle.com/community/board_3/topic_9
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/can_you_solve_this
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/checklist

http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/mision-vison
http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/antecedentes
http://www.planmisiones.org/index.php/lineas-de-accion/consolidacion

http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9419&page=2&replies=12#post-26032
http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9811&replies=9#post-26034

http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&rnd=11467
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=asc&rnd=11471
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&sort_index=readed_count&rnd=11475#comment_11475
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&listStyle=gallery&order_type=asc&page=1&sort_index=readed_count&document_srl=10449&rnd=11479#comment_11479

http://toolsofgreatness.co.za/blog/tribute-to-the-women-of-africa?page=995#comment-50897
http://www.amore-pizza.ru/content/articles/3/

http://mom2kids.com/photo.php?id=30320
http://mom2kids.com/photo.php?id=30329

http://se-tube.svend-es.dk/se/c836/v6296/cp?msg=Kommentaren+er+gemt

http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4792250/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/3297305/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4464646/

https://www.derekprince.org/Forums/Messages.php?ThreadID=1000041149

http://sanktuarium.sierpc.pl/news.php?readmore=33

http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/-fixed-costs-variable-costs-ugly-step-sister
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/when-to-consider-delegating-
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/the-challenges-of-using-new-technology-for-an-event
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/facing-today's-staffing-challenges

http://demo.icetheme.com/it_thesoftware3/index.php/blog/1-getting-started#section-kmt
http://www.okigolf.com/Blogs/Oki%20Golf%20Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=40

http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/3588933/hochzeitscatering-in-wien-und-ganz-sterreich-copaloca-the-catering-company
http://my.austria.com/pg/bookmarks/Sportdirektor/read/4358732/korruption-amtsmissbrauch-bestechung-oder-verbotene-intervention-rechtsanwalt-norman-hofsttter-wien
http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/4638295/ra-mag-hofsttter-mba-wien-spezialist-wirtschaftsstrafrecht

http://demo.icetheme.com/it_property3/index.php/features/blog/126-getting-started-5
http://www.gia9.baltinform.ru/faq/index.php
http://www.voyance-gratuite-telephone.com/voyance/voyance.php?prenom=EMMA

http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/vistavka-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-na-khersonshchin
http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/khto-ob-krav-v-nnitskikh-selyan
http://www.edu.helsinki.org.ua/novini/proekt-medianext-rozvitok-novikh-med-v-ukra-n

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=3570
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=1551
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=14999

http://nkbohinj.si/index.php/news/item/124/asInline
http://www.themaineedge.com/sports/smart-baseball-lives-up-to-its-title

http://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/magistrates/first-appearance/videos/cmc-pio-videos/rights-announcement
https://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/court-programs-services/court-presents-what-is-human-trafficking-awareness-training/videos/default-source/human-trafficking-docket/what-is-human-trafficking-speaker-1-karen-walsh

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vandongen11/Lists/Billets/Post.php?ID=467

http://hhf.ca/news_details.php?id=53
http://hhf.ca/news_details.php?id=49

http://e-gis.ru/ipotechnyi_kredit_gramotnoe_2.html
http://my.spinsite.com/main/features/textimage/newWindowBlog.php?id=2957
http://www.flugcenter-ruhpolding.de/aktuelles/item/68-er%C3%B6ffnung%20testival-flugcenter-ruhpoldingd.html

http://izolacniskla.com/forum-detail.php?dt_id=725
http://www.socap.org/knowledge-resources/key-topics/contact-center-management/online-learning/2014/11/12/IVR-Best-Practices
http://www.iyhwrestling.com/viewnews.php?autoid=4664&page=0&posted=1

ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]