پیوندهای روزانه
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮادانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود نرم افزاردانلود اندرویددانلود پایان نامهدانلود پایان نامه کارشناسیدانلود پایان نامه ارشددانلود پروژهدانلود پروژه پایانیدانلود پروپوزالدانلود گزارش کار آموزیدانلود پاورپوینت
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 2542 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

دانلود ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ- ﻧﺮم اﻓﺰار

در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﮑﯿﺪه

ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ1 و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﮐﺎﻟﺖ را دارد و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻟﺬا ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه درﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ. زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﮐﺎﻟﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ، داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪل، ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر، ﻣﺪﻟﯽ اﻣﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪﺗﺮی دارد.

در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎز و ﮐﺎری ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد، وﮐﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪلﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﻣﺪل، واﺣﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﺎرﺑﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ و اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای.

از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺿﺮوری2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﺎر3 و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی4 ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﮐﯿﻞ، ﻣﻮﮐﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ، اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، در ﻏﯿﺎب ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ)، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ، ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ وﮐﺎﻟﺖ، اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و وﮐﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را دارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:

وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر

ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ

ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ

ﭘﯿﺶﺷﺮط وﮐﺎﻟﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎرﺑﺮ

ﻓﺼﻞ اول

ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ، ﻣﺪل ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﻣﺪل اﻟﺰاﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺎﺳﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای، ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا، ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ روی آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.[6] ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﮐﺎﻟﺖ اﺧﺘﯿﺎرات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﻣﯽآورد. وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﻮق وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ. وﮐﺎﻟﺖ از دﯾﺪ ﻓﻨﯽ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ دارد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻫﻤﮑﺎری1 را ﭼﻪ در ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.[4] اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ[42] 2 ﺧﻮد ﮔﺮدان[29] 3 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ4 ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول: ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ 2

-1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ 3

-2-1 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ 4

-3-1 ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﯿﻖ 4

-4-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ 5

ﻓﺼﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 6.

-1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ 7

-2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا 7

3-2 وبﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ 8

1-3-2 ﭘﺮوﺗﮑﻞ 9 SOAP

2-3-2 زﺑﺎن 9 WSDL

3-3-2 اﺳﺘﺎﻧﺪارد 9 UDDI

4-3-2 زﺑﺎن 10 BPEL

-4-2 اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا 10

5-2 دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا 13

1-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻄﺢ-ﭘﯿﺎم 13

2-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ 13

3-5-2 اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ-ﻣﺤﻮر 16

-6-2 ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ 16

-1-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ 17

-2-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ 18

-3-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ 19

-4-6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ 21

-9-2 وﮐﺎﻟﺖ در ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ 23

-10-2 اﻧﺘﺴﺎب در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮا 24

-1-10-2 اﺧﺘﺼﺎص وﻇﺎﯾﻒ 24

-2-10-2 ﺻﻼﺣﯿﺖ 25

-11-2 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 25

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﺪلﻫﺎی وﮐﺎﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ 26

-1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ 27

-2-3 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ وﮐﺎﻟﺖ 28

-3-3 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ 28

-1-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ 28

-2-3-3 ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮ وﻇﯿﻔﻪﻣﻨﺪی ﯾﮏ ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ 30

-4-3 ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد وﮐﺎﻟﺘﯽ 30

-1-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ 30

-2-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻘﺸﻬﺎ .. 32

-3-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ .. 32

-4-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ 35

-5-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ 37

-6-4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 37

-7-4-3 ﻣﺪل Crampton، اﻧﺘﻘﺎل وﮐﺎﻟﺖ 39

-8-4-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ 39

-9-4-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن 41

-10-3-4 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ 43

-5-3 وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 44

-6-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 45

-7-3 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی .. 49

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 50

-1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ 51

-2-4 ﻓﺮض ﻫﺎ، ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﻣﺪل 52

-3-4 ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 53

-1-3-4 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪل 54

-2-3-4 اﻣﻨﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ 55

-3-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 57

-4-3-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر 58

-5-3-4 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 58

-6-3-4 اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ 58

-7-3-4 ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ 59

-8-3-4 ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی وﮐﺎﻟﺖ 60

-9-3-4 ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ 60

-10-3-4 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 61

-4-4 وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ 61

-1-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ 61

-2-4-4 ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲﮔﺮاﯾﯽ 64

-3-4-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 64

4-4-4 وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ 65

-5-4 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 65

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی 67

-1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 68

-2-5 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ 68

-3-5 ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ 70

-3-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ 71

-4-5 واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 72

-1-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ 77

-2-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر 78

-3-4-5 ﺳﻨﺎرﯾﻮی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای 79

-5-5 ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان 81

-6-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ 81

-7-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف . 82

-8-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ 82

-9-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ 83

-10-5 زﻧﺠﯿﺮه وﮐﺎﻟﺖ، ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی 83

-11-5 زﻣﺎن اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ 84

-12-5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 84

-13-5 ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 84

-14-5 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 85

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﮐﺎرﻫﺎی آﺗﯽ 86

-1-6 ﻣﻘﺪﻣﻪ 87

-2-6 ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ 87

-3-6 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ 87

-4-6 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد 88

-5-6 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ .. 91

-1-5-6 ﻣﺰاﯾﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ 91

-2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ 93

-2-5-6 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ 94

-6-6 ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه . 94

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 95

ﭘﯿﻮﺳﺖ:1 ﮐﺪ ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ 97

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 105.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ

ﺷﮑﻞ 1-2ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮوﯾﺲ ..................................................................................... 14

ﺷﮑﻞ 2-2 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ........................................................................................ 15

ﺷﮑﻞ 3-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ............................................................................................................... 16

ﺷﮑﻞ 4-2 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ...................................................................................................................................... 17

ﺷﮑﻞ 5-2 ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ........................................................................................................ 20

ﺷﮑﻞ 6-2 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ................................................................................................................ 22

ﺷﮑﻞ 1-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ ...................................................................................................................... PBDM0 32

ﺷﮑﻞ 2-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ...................................................................................................................... PBDM1 33

ﺷﮑﻞ 3-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ..................................................................................................................... PBDM2 34

ﺷﮑﻞ 4-3 ﻣﺪل وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ............................................................................................................................ 36

ﺷﮑﻞ 5-3 ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ .............................................................................................................. 38

ﺷﮑﻞ 6-3 ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ................................................................................................................... 40

ﺷﮑﻞ 7-3 ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن.................................................................................................................................. 42

ﺷﮑﻞ 8-3 ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﮐﺎﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ................................................................................................................... 45

ﺷﮑﻞ 1-4 ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ....................................................................................................... 54

ﺷﮑﻞ 2-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در وﮐﺎﻟﺖ ...................................................................................... 56

ﺷﮑﻞ 3-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮای وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦ داﻣﻨﻪ ای ......................................................................................... 57

ﺷﮑﻞ 4-4 اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ..................................................................................... 59

ﺷﮑﻞ 5-4 ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی .......................................................................................................................................... 60

ﺷﮑﻞ 6-4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ................................................................................................................. 62

ﺷﮑﻞ 7-4 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ ................................................................................................................................ 62

ﺷﮑﻞ 8-4 ﻣﻌﻤﺎری IBM ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ............................................................................................................................ 63

ﺷﮑﻞ 9-4 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮوﯾﺲ وﮐﺎﻟﺖ.................................................................................................................................. 65

ﺷﮑﻞ 1-5 وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ............................................................................................................................ 69

ﺷﮑﻞ 2-5 ﻧﻤﻮار ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮی وﮐﺎﻟﺖدﻫﻨﺪه(ﻣﻮﮐﻞ) ............................................................................................................. 70

ﺷﮑﻞ 3-5 ﻧﻤﻮدار ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ .................................................................................................. 70

ﺷﮑﻞ 4-5 ﻣﺨﺰن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ.......................................................................................................................... 71

ﺷﮑﻞ 5-5 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ................................................................................................................................ 72

ﺷﮑﻞ 6-5 ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ................................................................................................. 73

ﺷﮑﻞ 7-5 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ................................................................................................................................. 73

ﺷﮑﻞ 8-5 ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ .................................................................................................................... 74

ﺷﮑﻞ 9-5 ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ............................................................................................................................ 74

ﺷﮑﻞ 10-5 ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ........................................................................................................................ 75

ﺷﮑﻞ 11-5 ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی وﮐﺎﻟﺖ ......................................................................................................................... 76

ﺷﮑﻞ 12 -5 ﺻﻔﺤﻪ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ وﮐﺎﻟﺘﯽ ..................................................................................................................... 77

ﺷﮑﻞ 13-5 ﺻﻔﺤﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ................................................................................................................................. 78

ﺷﮑﻞ 14-5 ﻧﻤﻮدار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﮐﺎﻟﺖ .............................................................................................................. 79

ﺷﮑﻞ 15-5 ﻧﻤﻮار ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﯿﻦداﻣﻨﻪای .................................................................................................................... 80

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

آنلاین : 6
بازدید امروز : 416
بازدید دیروز : 426
بازدید هفته گذشته : 2670
بازدید ماه گذشته : 8502
بازدید سال گذشته : 8502
کل بازدید : 126820
تعداد کل مطالب : 0
تعداد کل نظرات : 0

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=465
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=468
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=81
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=189
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=223
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=217
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=214
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003165/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=97
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=96
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700371/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=28
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006576/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=15
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=250
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=483
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=272
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=36
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=59
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=203
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=125
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=180
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=67
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=23
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010149/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=100
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=361
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=305
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=91
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=741
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=746
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=471
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=484
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=478
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=474
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=480
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=40
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=102
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=120
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=62
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=39
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=35
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=41
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=744
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=650
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=27
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=47
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=48
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=49
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=45
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=68
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=85
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=139
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=175
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=246
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=212
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=573
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=745
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=699
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=718
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=673
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=747
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=742

http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/4354.php?zm=3#.WW1JGnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/InfoMat/3659.php#.WYSgTnFLe1t
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/181.php?zm=3#.WYS-InFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/854.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5716.php#.WYTImnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4779.php#.WYTJanFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/1444.php#.WYTMh3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/174.php#.WYTNunFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/233.php#.WYVHZnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3633.php#.WYVI0HFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#.WYfsB3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/53.php#.WYfs6XFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/100.php#.WYTCcHFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/729.php#.WYTCbnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7939.php?zm=3#.WYfxonFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7292.php?zm=3#.WYfy43FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7211.php?zm=3#.WYf1rXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/6993.php#.WYf12nFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5888.php#.WYf213FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5816.php#.WYf5BXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4874.php#.WYf5hXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4650.php#.WYf7e3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4385.php#.WYf-NnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4330.php#.WYf-dXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3645.php#.WYf_K3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/7473.php#.WYx4N3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/escritores/11304.php#.WeT4P3Zx2tF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/blognoticias/6763.php#.WeT64XZx2tF

http://oakland.crimespotting.org/crime/2013-09-04/Vehicle_Theft/278510/

http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=799
http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=802

http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/ask-an-activist-ashley-williams
http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/levine-museum-ceo-historian-present-at-knight-foundation-conference?comment_success=1

http://www.worldology.com/Europe/europe_history_lg.htm


http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/158-vitagora-les-tendances-et-les-conclusions-de-l-edition-2015
http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/152-tendances-alimentaires-pourquoi-manger-des-insectes

http://staging.psc.gov/insights-landing-page/director-corner/director's-corner/2016/09/16/test-post

http://gahi.ntua.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=642

https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/48-dui-dis-donec-diam-nonummy-leo-in
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/46-bibendum-wisi-neque-erat-gravida-massa
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/72-aenean-ut-sem-libero-amet-aliquam

http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1839
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1817
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=35
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1988

http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-071
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-063
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/production/campus-chilled-water-system/images/default-source/utilities/chilled-water/img_7962
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-064
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/barriers
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-070
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-052
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/staging
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/easel
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/podium
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/aisle-standards
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/quad-n-around_012
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/halleneflowers2_06-04
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_05
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_16
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_buell_01
https://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board

https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg15_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg8_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg6_christmasads_dec_15_2016

http://www.iwla.org/publications/conservation-currents/current-issue/conservation-currents-may-2017

http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/members-of-the-women-s-forestry-corps-in-sussex
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/making-the-napier-aero-engine-in-1915
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/press-photograph-of-engineering-workshop-during-ww1
http://engineersatwar.imeche.org/resources/images/default-source/image-resources/iet-general/war-memorial-book/iee-roll-of-honour---origins-and-causes-of-the-great-war-page-1

http://elite.tut.edu.tw/%7Et00133/blog?node=000100299

https://abeautifulmess.com/2012/05/how-to-start-your-blog-with-a-bang.html

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?id=36017
http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=101294

http://www.mauricioamaraldealmeida.com.br/index.php/palestras-e-workshops/76-psicologia-computacional

http://hl.yizhidou.com/comment/html/index.php?page=1&id=4265

https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/how-to-order/index-of-available-tests/genetrails-aml-mds-genotyping-panel
https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/2014/11/17/science-on-the-set-new-video-highlights-research-at-ohsu

http://virusesports.altervista.org/index.php?site=guestbook

http://www.ippok.com/blog/frases-celebres-de-medicos-refranes/

http://www.wise-qatar.org/content/wise-initiative

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=guestbook


http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4226604.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4618400.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258924.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4201258.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251234.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233698.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256405.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5022068.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239162.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233863.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5260342.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4396044.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5227299.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239570.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251609.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5250024.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5240469.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253309.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258757.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256426.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5095361.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5221179.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5257738.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258547.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5218105.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5247069.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253953.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5259250.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5261800.html

http://john.freelock.com/bayesian-knowledge-engineering
http://john.freelock.com/blog/erik-olson/2/anyone-else-tw-ired-twitter?page=109

http://psicokaralis.it/blog/item/11-l-intelligenza-emotiva.html
http://edu.helsinki.org.ua/b-bl-oteka/metodichn-mater-ali/peresuvna-ekspozits-ya-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava#comment-11018
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14445
http://instantblogsubscribers.com/entry.php?w=liukimly&e_id=284339#c1026526

http://www.shdm.harc.pl/glowna.php?ns=allnws&nwsid=39
http://web-ha-1.cookepublishing.com/bless-your-heart/feb-29-bless-your-heart-3147713
http://www.ocperio.org/group3/forum/topic/1640
http://blogs.mundo-r.com/weblog/gl/fotos/personalytransferible/8a8024e724b123050124b78981d70947

http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-08-twitter-futures-captain-america-civil-war-threepeats
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-06-barco-lobby-experience-at-showbiz-cinemas-wins-bronze-apex-award-at-digital-signage-expo
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-07-north-america-batman-v-superman-dawn-of-justice-cracks-270m-threshold-on-wednesday-zootopia-reaches-280m
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-weekend-estimates-the-boss-2348m-batman-v-superman-2344m-in-tight-race-for-first-place-hardcore-henry-510m-arrives-softly
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-platform-watch-everybody-wants-some-510k-miles-ahead-227k-have-solid-expansions
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-04-imax-signs-largest-deal-in-india-five-theatre-agreement-with-inox-leisure-ltd
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-barco-delivers-the-future-of-cinema-today-showcasing-its-cinemabarco-solutions-at-cinemacon-2016
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-usl-inc-introduces-new-product-features-to-the-jsd-60-digital-cinema-processor
http://cms.pro.boxoffice.com/featured_stories/2016-04-long-range-forecast-teenage-mutant-ninja-turtles-out-of-the-shadows-me-before-you

http://www.buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=8797&action=guestbook
http://buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=7516&action=guestbook

http://dev.1947partitionarchive.org/node/831
http://dev.1947partitionarchive.org/node/781

http://social.easybranches.com/forum_topic.php?forum_id=1&topic_id=3593&post_id=58510#post_58510
http://www.acces-cible.net/labo2/index.php?post/10.6-Page-liens-visibles#pr

http://old.tomnod.com/?q=node/46&page=78#comment-5151
http://www.old.tomnod.com/?q=node/54&page=1#comment-5153
http://www.old.tomnod.com/?q=node/27#comment-5154

http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/52?page=4
http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/53

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggingemargranqvist/bloggingemar/foretagartraffen.5.3503d6421311a036a928000196.html
http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggkommunen/bloggkommunen/medhusbilenigrebbestad.5.4a6d000e13198461caf800010.html

https://ped.albertapork.com/NewsUpdates/tabid/376/entryid/691/Default.php

https://www.diigo.com/item/note/5ex64/u76k
https://www.diigo.com/item/note/5b5xg/k16o
https://www.diigo.com/item/note/jqbz/m78w
https://www.diigo.com/item/note/4wk24/prm6
https://www.diigo.com/item/note/5bzb3/6kci
https://www.diigo.com/item/note/4sv71/r1b8
https://www.diigo.com/item/note/597jv/7pju
https://www.diigo.com/item/note/1eof9/3cdm
https://www.diigo.com/item/note/5rtvc/y8ej

http://100trucspour.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=31651#p31651
http://larpard.wikidot.com/hznm-brouk
http://elite.tut.edu.tw/%7Ed98220544/blog?node=000111895

http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=153871&Itemid=274#153871
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=20541&limit=6&limitstart=12&Itemid=274#153872
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=200988&Itemid=274#200988

http://workbench.cadenhead.org/news/3772/founder-portrays-ray-kroc
http://workbench.cadenhead.org/news/3770/we-have-always-been-war-comment
http://workbench.cadenhead.org/news/3714/villains-vigilantes-creators-win-rights
http://workbench.cadenhead.org/news/2983/whats-your-wallet
http://workbench.cadenhead.org/news/3444/going-buckethead-jacksonvilles#305817
http://workbench.cadenhead.org/news/2570/thats-quite-spectacle#305819
http://workbench.cadenhead.org/news/80/why-bullfighting-sucks#respond

http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://sl.ff.cuni.cz/svet-literatury-2010-rocnik-xx-c-41

http://mzansimen.com/mobile-home-menu/384-theresa-ndlomoza-explores
http://www.mzansimen.com/news/650-toptv-porn-channel-gets-more-critics

http://homerefurbers.com/topics/993
http://jabberites.com/content/curiosity-rover-drills-mars
https://www.givology.org/~obatbius/blog/495436/

https://www.stat.auckland.ac.nz/forum/index.php?showtopic=10148
http://revirval.visaci.cz/dira.php
http://1.uventa.peterhost.ru/guestbook.php?skip=13

http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/july/pregnancy-nutrition-what-you-can-and-cant-eat
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/september/health-check-numbers-you-should-know
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/february/fibre-your-hidden-health-weapon
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2017/june/5-foods-you-didnt-know-were-ruining-your-teeth
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/july/tummy-trouble-shooter-your-guide-digestive-health

https://systems.enservio.com/hc/en-us/community/posts/251231703-Sofa-cleaning-company-in-Taif

http://blog.goo.ne.jp/cardrecovering/e/62790b7b8fc75cf18757a4a955b1b8a4
http://blog.goo.ne.jp/cestaff/e/1403363de024138bdcc6d61038bf14d5
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/825e3ddee4b4819626c4e145387218fb
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/203e7b24a53c61ea76c6c93712e1ed6f
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/0011d33a4077a7e4e0dbd834a5f076b8?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/aea6384324b7badc743df08cb8c20e07?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/04643dcf8dfe543a4bb8ea4984fa4018?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/fe6ee19e33c80137228d9ac41328c7bc
http://blog.goo.ne.jp/edwardwhite0101/e/ff548fd6f2130bab5798b756938db630?st=0#comment-form

http://www.indtale.com/2017-rone-awards-week-three

http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/henderson-events-plaza/explore/photo-gallery/images/default-source/Henderson-Live/henderson-events-plaza/4th-of-july
http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/parks-and-trails/locations-and-features/amargosa-trail-and-trailheads/images/default-source/Parks-and-Recreation/amargosa-trail-and-trailheads/amargosa-3-800px
http://cityofhenderson.com/mayor-council/relocation-guide/photo-gallery/images/default-source/relocation-guide/photo-gallery/gospel_fest_59

http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--6318
https://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9277
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9323
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9228

http://www.oldmutual.co.za/personal/investments-and-savings/unit-trusts/adviser-info-hub/audio-clips/market-commentary-with-peter-brooke---10-mar-2014
http://opus61.ddo.jp/blog/item29.html#cf
http://alban.jamesse.online.fr/etudiant-ecommerce/index.php?post/2007/11/25/Les-Champions-vont-disparaitre
http://designtalente.awmagazin.de/objekte/veit

http://teamxcom.de/index.php?site=guestbook

http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=54933
http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=26532

http://blog.eztask.com/default.php?name=blog.internal&a=56
http://assogasliquidi.federchimica.it/UnaGiornataConIlGPL/lists/elenco-finalisti/alessandri-federico-accademia-di-belle-arti-pesaro-urbino
http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://immigration.dinsmore.com/news/2009/01/29/e-verify-for-federal-contractors-delayed-again---this-time-until-may-21st

http://staging.ustation.it/contenuti/video/280-prova
http://staging.ustation.it/contenuti/video/278-contest-emb
http://staging.ustation.it/contenuti/video/262-ffff
http://staging.ustation.it/contenuti/video/263-sddsd
http://staging.ustation.it/contenuti/video/258-kkkkkkk
http://staging.ustation.it/contenuti/video/248-ef
http://staging.ustation.it/contenuti/video/270-video-embed
http://staging.ustation.it/contenuti/video/276-contest
http://staging.ustation.it/contenuti/video/272-titolo-lungo
http://staging.ustation.it/contenuti/video/273-video-da-1mb

http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/820
http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/500

http://www.commandlinefu.com/commands/view/2829/query-wikipedia-via-console-over-dns
http://app.cocolog-nifty.com/t/comments
http://www.coeur.com/es/inicio/the-prospector/2014/08/25/cfo-thought-leader-how-precious-metals-whet-the-appetite-for-new-capital#.Wi0JAXlx21s
http://www.burdastyle.com/techniques/how-to-measure-yourself

http://www.peoplefluent.com/company/news/start-inside-to-build-talent-brawn-strengthen-ranks
http://www.peoplefluent.com/company/news/developing-an-inclusive-diverse-workforce

http://pldt.com/Access/news/post/2017/09/04/cavite-becomes-first-pldt-fibr-powered-smart-province
http://www.maxburstein.com/blog/from-0-to-500-users-7-days/

http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=65
http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=63

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggdickjohansson/bloggdick/tankshinder.5.6e06279b14833a1921a26.html
http://drone.eklablog.net/blade-glimpse-a128854924
http://blog.rui.jp/i-onna/archives/5814.html
http://demos3.softaculous.com/Nucleus/index.php?itemid=1#nucleus_cf
http://roman.ib0.ru/topic/6089-tpgsav-new-film-art-copy-to-make-denver-debut/page-4#entry194248

http://borderrealm.com/index.php/2012-10-24-09-18-00/episodes/11-episode-7-the-russian-meteor-event
http://www.diggerscc.com/myjoomla/index.php/diggerscc-blog/entry/diggers-junior-program-bears-fruit-once-again#comments
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross
http://geldherrinjenny.com/gaestebuch.php?
http://nakhoninter.igetweb.com/index.php?mo=3

http://www.insolvencyadvice.ie/discussion/30187/best-junior-drum-established
https://support.gigatms.com.tw/hc/en-us/community/posts/115000025662-How-To-Make-Luxury-Home-Made-Soap?page=1#community_comment_115000065282

http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%874%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%993%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-51723-1.html
http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A23%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%992%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-44461-1.html

https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201212977?page=1#comment_115002377708
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201510316?page=1#comment_115002377748
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/200683296?page=1#comment_115002171127

http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/lindgren-s-lazy-method-review-giant-bonus

http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9645&rnd=14669#comment_14669
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9760&rnd=14677#comment_14677
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9247&rnd=14681#comment_14681

http://forum.rufox.ru/?Act=viewtopic&tid=7511&p=1
http://diarioambiental.esforos.com/post1816#1816

http://www.beplayer.es/blog/item/17-director-de-felicidad.html
http://www.rekadv.ru/photo/93/394/
http://www.krystyna-kuhn.de/schneewittchenfalle.html
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.hermagazinehotsprings.com/craft-beer-cellar/

http://www.koreatimesus.com/revolutionary-love-lightheartedly-mirrors-young-koreans-struggles-aspirations-loves/
http://www.ippok.com/blog/apps-de-salud-mas-seguridad-usuarios/
http://worldology.com/Europe/renaissance.htm#c5t_form

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=gallery&picID=8
http://test.be-inside.eu/index.php?site=profile&id=801&action=guestbook
http://teamxcom.de/index.php?site=profile&id=258&action=guestbook

http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=531540&action=guestbook
http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=499997&action=guestbook

http://www.kostapra.cz/index.php?site=profile&id=105&action=guestbook
http://united-online-racing.de/index.php?site=profile&id=22655&action=guestbook
http://gamer-templates.lima-city.de/webspell/amq-template/index.php?site=news_comments&newsID=5
http://www.denwer.ru/ls/blog/mashable/222.html
http://www.johnbonvin.ch/image/swift/DSC09083
http://jskim9699.hosting.paran.com/xe/index.php?document_srl=579
http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/super-bodybuilding-product-for-everyone
http://oga.lolipop.jp/blog/index.php?itemid=991
http://www.asianart.com/eventscalendar/index.php?method=Detail&Id=4072
http://canadagoosefire.id.st/browsing-for-children-s-outfits-on-the-internet-a119494214
http://www.ironwriters.org/index.cgi/rich/Diversion.comments
http://elite.tut.edu.tw/%7E701050272/blog?node=000100005
http://blog.intergear.net/mitoani/index.php?itemid=1472#nucleus_cf

http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=306#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=105#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=94#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=97#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=95#nucleus_cf

http://www.quandofuoripiove.com/2013/03/la-ricetta-del-dido-senza-cottura-e.html?showComment=1513746399172#c5702132624440567944
http://angouleme.dargaud.com/index.php?post/2009/01/31/Interview-de-Cl%C3%A9risse#pr

http://yogini.jp/fromeditors/item_1192.html

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/153836
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/61749

http://deeptigers.tblog.jp/?eid=212248
http://wip.tmr-clan.de/index.php?site=profile&id=941&action=guestbook
http://www.die2tv.de/index.php?site=profile&id=3966&action=guestbook
http://www.der-baxxter.de/index.php?site=profile&id=500&action=guestbook

http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=10
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=14
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=4
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=6

http://m.fluxgaming.eu/index.php?site=profile&id=731&action=guestbook
http://intermediae.es/project/neurotica_bioll/blog/strange_culture_a_film_by_lynn_hershman_leeson_about_steve_kurtz_case
http://visual2.nhu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=25&Topic_ID=282
http://homerefurbers.com/members/mahadevwood/blog/1321#comment-256793
http://shop.snakesub.cz/diskuse/?selected=4218#post-4218
http://the-breeze.net/index.php?site=clanwars_details&cwID=1
http://propan-butan.snakesub.cz/diskuse/
http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/users/cala
http://www.s5themes.com/forums/topic/adidas-ultra-boost-uncaged/
http://www.backgroundsarchive.com/backgrounds/14949
http://backtodisco.com/gallery/details.php?image_id=322
http://openxmldeveloper.org/wiki/w/wiki/presentationbuilder.php
http://dukelemurcenter.zenfolio.com/guestbook.html

http://roxyfileman.com/FAQ
http://www.mnartists.org/article/visible-fringe-what-%C2%93site-specific%C2%94
http://emdadgar.sums.ac.ir/media/details.php?image_id=889
https://www.fork-cms.com/extensions/detail/newsletter
http://fontolvahalado.igen.hu/1135-akik-megcsinaltak-a-forradalmat--romania-1989.html
http://cebu-life.jugem.jp/?eid=1
http://worldology.com/Europe/world_war_2_1944.htm#c5t_form
http://www.papanyaloka.igen.hu/1850-plakatcsoda.html
http://photo.tsvetayeva.com/details.php?image_id=499
http://mjtranslate.herokuapp.com/en/hyde_park_topics/957
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news
http://ms-it.freehostia.com/art.ourbd.net/details.php?image_id=8&sessionid=ll7dn6un4m7ce7v0637k4ivu84
http://sologic.com/br/node/261
http://gajdy.cz/index.php?str=rubrika&cislo=15&list=1
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14101
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news?limitstart=0
http://hullcity.boardhost.com/viewtopic.php?pid=326045#p326045

http://nehezzene.igen.hu/601-studio-percussion-graz-az-a38-on.html
http://nehezzene.igen.hu/832-jazzesitett-pop-rock-slagerek--a-gregjazzblog-cikke.html

https://www.lastdaysministries.org/Articles/1000133662/Last_Days_Ministries/Melody_Green/Memories_of_Keith/Memories_of_Keith.php
http://foundation.rvh.on.ca/newsletters/hearts-and-minds-spring-2014/lists/hearts-minds-spring-2014/women-s-cancer-care-the-next-step
http://india.foodsecurityportal.org/content/soft-wheat-5
http://www.fsk-clan-duesseldorf.de/HP/index.php?site=guestbook

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2011/08/08/exploring-tables-of-contents-in-open-xml-wordprocessingml-documents.php
https://blog.faecta.coop/articulo/entrevista-mayte-aragn-la-cooperativa-trabajo-la-extravagante-libros

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/179865
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/174426
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/200365

http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=18
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=17
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=20

http://blog.vincentlaforet.com/mygear/recommended-kit/
http://vitsory.new21.net/home/bbs/view.php?id=gag&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=77&category=

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2009/03/17/4283.php?PageIndex=2#comments

http://kerch.co.ua/details.php?image_id=3446
http://www.kerch.co.ua/details.php?image_id=4636
http://kerch.co.ua/details.php?image_id=244

http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=15
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=17
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=12

http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=117
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=118
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=119
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=120
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=121

http://gustavsberg.room328.se/account/profile/472023

http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2100
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2104
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2103
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2102
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2099
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2097

http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=13
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=22
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=6
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=5

http://www.invest.inkey.in/content/articles/3/

http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.2892.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.12740
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13229
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13525
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13468

http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/A-Guidebook-for-Making-Your-individual-Printed-Paper-Carrier-Bags
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Will-cause-Driving-the-Effectiveness-of-Tote-Baggage-in-Model-Marketing-and-advertising
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Toting-About-Your-organization-Symbol-With-Tote-Baggage

http://tweakit.org.uk/forum/topic/120427?page=1#post-236845

http://unitedpoint.de/v4/index.php?site=profile&id=18&action=guestbook

http://contibull-wesley.de/index.php?site=movies&action=detail&id=18
http://spox-ru.spox.ru/ru/blog/4517.dni_ru_unika.html

http://nehezzene.igen.hu/1477-penteki-zenesz--ritmusgengszterek-harmonianacik-46.html
http://nehezzene.igen.hu/673-ajanlo-grandmaster-flash-a-scratch-atyja.html
http://nehezzene.igen.hu/639-jeff-scott-soto-diesel-club.html

http://dispar.belitungkab.go.id/buku-tamu

http://special.molod39.ru/blogs/sovetsk/3-otkrytiy-festival-street-workout-v-g-sovetske
http://special.molod39.ru/blogs/kosyakova/teatr-s-veshalki-poliklinika-s-registratury

http://globus5.by/shop/group_596/item_185/
http://prcvlad.com/blog/?page=post&blog=catalog_comments&post_id=13
http://www.entouragetv.ru/guest.php
http://dpv.yanao.ru/press-center/news/trebuetsya-spetsialist.html
http://www.vrtks.ru/content/articles/1/
http://www.iloveossetia.ru/articles/iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii.html?ELEMENT_CODE=iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii&PAGEN_2=2&MID=253&result=reply#message253
http://olekma-uk-comfort.ru/blog/admin-blg/1.php
http://??????????-2.??/blog/admin-blg/1.php
http://solbum.ru/communication/blog/weblogs/admin-blog/1.php
http://house-holder.ru/content/articles/4/

http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_4/1.php
http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_2/4.php

http://okt-poselenie.ru/officials/blogs/company/1.php
https://str-garant21.ru/blog/admin-blg/1.php
http://l.uran.ru/officials/blogs/company/1.php
http://a2.bevisual.ru/shop/group_600/item_263/
https://computer-image.ru/about/idea/5/

http://ok-avto.ru/communication/blog/idea_s1/onzonaveruucozcom-po-sushchestvu-govorya-zanimatelnyy-post-iz-etogo-sa.php
http://www.it116.ru/shop/Venterra/Venterra%20Aura/Venterra%20VSA-07HRN/
http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/27810.html
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross

http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/02/21/meet-micanopy

http://homerefurbers.com/topics/927
http://swyzak.bloggagratis.se/2010/09/13/3557476-stockholm-halvmarathon-2010/

http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=520
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=434
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=523
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=524
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=525
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=517

http://coastal.jejunu.ac.kr/solution/12755
http://www.1366.syzefxis.gov.gr/index.php/item/1532-tropopoiisi-aepo-pou-afora-sti-viomixania-emfialoseon-ipeirotiki-viomixania-emfialoseon-a-e
https://www.datasci.com/about-dsi/improving-lives/images/default-source/how-dsi-helps-fight...-posters/afib-poster-for-web
http://www.winningwalk.org/thegift/the-gift-2016/2017/12/04/the-christmas-when-no-one-was-home
http://hesav.ch/autres/news/secteurs/biblioth%C3%A8que/2015/06/05/veille-documentaire-sur-articles

http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/cache-pot-en-li%C3%A8ge-56746
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/suspension-oiseau-56686
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/outils-de-poup%C3%A9es-56675
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/astuce-pour-cl%C3%A9-56689
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/support-pour-pc-56543
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/poussmouss-maison-56634

http://www.larpard.cz/heroes-2013
http://www.larpard.cz/hra-0413
http://www.larpard.cz/soud-ve-voltere

http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/
http://brookstwins.aboutmybaby.com/guestbook/01-2017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-072017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-082017/

http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/backgrounds/11605
http://amatabrasil.com.br/conteudo/blog/relatorio-anual-atividades
http://boosters.bingozone.com/blog/48901/entry/4324/
http://www2.se-ed.com/kiddybook/post/2011/12/06/Robot-King-1.php
http://joker.com.ar/content/articulo/se-vienen-premios-perfil

http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/metimalonsav_proprionil_acidaemia
http://rirosz.hu/uzenofal
http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/femlerakodas
http://rirosz.hu/erintetteknek/ritka_betegsegekrol/tenyek_a_rett_szindromarol-4

http://www.suchomel.net/index.php?site=gallery&picID=7

http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=52
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=362
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=282
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=18
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=25
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=262
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=28
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=9
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=372
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382

http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2009/virgen_milagrosa_vs_virgen_del_carmen
http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2014/tortilla_sanjuanera

http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/2492015/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3521212/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/4464646/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/32/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3184866/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3392788/

http://old1.rosin-china.com/Specials/2011meeting_report/
http://old1.rosin-china.com/Specials/zgsx/neirong/nrjx2/220714.htm

http://www.aics.wix.ph/blogs/post/2425
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/653
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/798

http://blog.tubabel.com/definicion/20204-aboganster
http://blog.tubabel.com/definicion/37618-chincaca
http://blog.tubabel.com/definicion/1265
http://blog.tubabel.com/definicion/10102-cabeza-caliente
http://blog.tubabel.com/definicion/40862-chillin-

http://esto.tomsk.gov.ru/articles/org/14948/
http://babyscholten2.babyhomepage.nl/dagboek/634

http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=2439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=11701
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13160
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13563
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=14234
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=15439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=8920
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=10874
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1136
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1266
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1612
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1700
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1719

http://my.vienna.at/pg/pages/view/3521212/
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/Facharzt/read/4788018/s4-alm-bar-amp-restaurant-in-fieberbrunn-facebook-instagram-amp-twitter
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/HerrHelmut/read/4679478/familienfeste-amp-geburtstagspartys-location-im-pillerseetal-mieten-s4-alm-fieberbrunn

http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/enrique-baron-sugiere-la-integracion-de-america-latina
http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/nuevos-titulos-disponibles-en-el-kiosco
http://genero.cucsh.udg.mx/noticia/conferencia-magistral-dra-mara-viveros-vigoya

http://m.manbottle.com/community/board_3/topic_9
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/can_you_solve_this
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/checklist

http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/mision-vison
http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/antecedentes
http://www.planmisiones.org/index.php/lineas-de-accion/consolidacion

http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9419&page=2&replies=12#post-26032
http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9811&replies=9#post-26034

http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&rnd=11467
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=asc&rnd=11471
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&sort_index=readed_count&rnd=11475#comment_11475
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&listStyle=gallery&order_type=asc&page=1&sort_index=readed_count&document_srl=10449&rnd=11479#comment_11479

http://toolsofgreatness.co.za/blog/tribute-to-the-women-of-africa?page=995#comment-50897
http://www.amore-pizza.ru/content/articles/3/

http://mom2kids.com/photo.php?id=30320
http://mom2kids.com/photo.php?id=30329

http://se-tube.svend-es.dk/se/c836/v6296/cp?msg=Kommentaren+er+gemt

http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4792250/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/3297305/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4464646/

https://www.derekprince.org/Forums/Messages.php?ThreadID=1000041149

http://sanktuarium.sierpc.pl/news.php?readmore=33

http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/-fixed-costs-variable-costs-ugly-step-sister
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/when-to-consider-delegating-
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/the-challenges-of-using-new-technology-for-an-event
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/facing-today's-staffing-challenges

http://demo.icetheme.com/it_thesoftware3/index.php/blog/1-getting-started#section-kmt
http://www.okigolf.com/Blogs/Oki%20Golf%20Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=40

http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/3588933/hochzeitscatering-in-wien-und-ganz-sterreich-copaloca-the-catering-company
http://my.austria.com/pg/bookmarks/Sportdirektor/read/4358732/korruption-amtsmissbrauch-bestechung-oder-verbotene-intervention-rechtsanwalt-norman-hofsttter-wien
http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/4638295/ra-mag-hofsttter-mba-wien-spezialist-wirtschaftsstrafrecht

http://demo.icetheme.com/it_property3/index.php/features/blog/126-getting-started-5
http://www.gia9.baltinform.ru/faq/index.php
http://www.voyance-gratuite-telephone.com/voyance/voyance.php?prenom=EMMA

http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/vistavka-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-na-khersonshchin
http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/khto-ob-krav-v-nnitskikh-selyan
http://www.edu.helsinki.org.ua/novini/proekt-medianext-rozvitok-novikh-med-v-ukra-n

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=3570
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=1551
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=14999

http://nkbohinj.si/index.php/news/item/124/asInline
http://www.themaineedge.com/sports/smart-baseball-lives-up-to-its-title

http://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/magistrates/first-appearance/videos/cmc-pio-videos/rights-announcement
https://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/court-programs-services/court-presents-what-is-human-trafficking-awareness-training/videos/default-source/human-trafficking-docket/what-is-human-trafficking-speaker-1-karen-walsh

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vandongen11/Lists/Billets/Post.php?ID=467

http://hhf.ca/news_details.php?id=53
http://hhf.ca/news_details.php?id=49

http://e-gis.ru/ipotechnyi_kredit_gramotnoe_2.html
http://my.spinsite.com/main/features/textimage/newWindowBlog.php?id=2957
http://www.flugcenter-ruhpolding.de/aktuelles/item/68-er%C3%B6ffnung%20testival-flugcenter-ruhpoldingd.html

http://izolacniskla.com/forum-detail.php?dt_id=725
http://www.socap.org/knowledge-resources/key-topics/contact-center-management/online-learning/2014/11/12/IVR-Best-Practices
http://www.iyhwrestling.com/viewnews.php?autoid=4664&page=0&posted=1

ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]