پیوندهای روزانه
اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری
اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻧﺮم اﻓﺰاراراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎنﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

پایان نامه اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاریدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود نرم افزاردانلود اندرویددانلود پایان نامهدانلود پایان نامه کارشناسیدانلود پایان نامه ارشددانلود پروژهدانلود پروژه پایانیدانلود پروپوزالدانلود گزارش کار آموزیدانلود پاورپوینتدانلود پرسشنامهدانلود
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 720 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ – ﻧﺮم اﻓﺰار

در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﻜﻴﺪه

اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷـﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑـﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪام درﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫـﺎ و روش- ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ، ﺟﺎی روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﺎر را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺼـﻮرت دﺳـﺘﻲ از ﻃـﺮف ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار اراﺋﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد. در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺷـﻲ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮای ﻛﺸـﻒ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز در ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آورد.

در روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓـﻪ و ﺳـﺮوﻳﺲ- ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ روی روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﺳـﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﻳـﺖﻫـﺎ در ﻃـﻲ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮی ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، در روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ. ﺑـﺮای ارزﻳـﺎﺑﻲ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل روش روی ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎر ﻣﻌﻤـﺎران و ﻃﺮاﺣـﺎن ﻧـﺮماﻓـﺰار روی ﻫﻤـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی:

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا

ردﻳﺎﺑﻲ

ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ

آﻧﺘﻮﻟﻮژی

ﻓﺼﻞ اول

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا1 ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎری اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮشﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮی دارﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮﺛﺎﺑـﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪای ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﻮدن ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮ واﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻧﻴﺎزی را ﻣﻲ-

ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﺑﺎزاری ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، اﻗﺘﺼﺎد و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑـﻮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺎﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻛﻪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی در ﺣﺎل ﻛﺎر ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ زودﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری آﻧﻬـﺎ ﺳـﺮﻳﻊﺗـﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ2 ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧـﺮماﻓـﺰاری وﺟـﻮد دارد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ از ﺳﻤﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺮماﻓـﺰار ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ روﺷـﻲ ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮای ﻛﺸـﻒ و ﻧﮕﻬـﺪاری و ﺧﻮدﻛﺎرﺳـﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻲﺗﻮان

ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻮردﻧﻴـﺎز در ﺳـﺮوﻳﺲ-ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻓﺼﻞ اول 1

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ 1

2-1 ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ 3

3-1 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 4

4-1 ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 4

5-1 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 5

6-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 7

ﻓﺼﻞ دوم 8

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ 8

2-2 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدی 9

1-2-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا 9

1-1-2-2 ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮاﻳﻲ 10

2-1-2-2 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺳﺮوﻳﺲ 11

3-1-2-2 ﺷﻲء ﺳﺮوﻳﺲ .. 11

4-1-2-2 ﭘﻴﻐﺎم رﺳﺎﻧﻲ 11

5-1-2-2 ﺗﺸﺮﻳﺢ 12

6-1-2-2 ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ 12

7-1-2-2 ﺗﺮﻛﻴﺐ 13

2-2-2 ردﻳﺎﺑﻲ 13

1-2-2 روﺷﻬﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ 16

2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ 17

1-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت 17

1-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮی 19

2-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺟﺒﺮی 21

3-1-2-2-2 ﻣﺪﻟﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎل 23

2-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ داده ﻛﺎوی 24

3-2-2-2 روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ 25

3-2 ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ 25

25 ADAMS Re-Trace 1-3-2

26 SQMiner 2-3-2

27 Ontological Approach 3-3-2

28 Traceability ReARMed 4-3-2

29 Using Domain ontologies 4-3-2

29 STraS 5-3-2

31 LGRTL 6-3-2

32 Noun Indexing 6-3-2

33 MUPRET 7- 3-2

4-2 ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ 33

1-4-2 روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت 34

2-4-2 روش داده ﻛﺎوی 35

3-4-2 روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ 35

5-2 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ 36

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 37

روش ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی 37

2-3 روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی 38

1-2-3 ﻫﺪف روش و ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی آن 38

2-2-3 روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی 39

2-2-3 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج . 42

1-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 43

2-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 46

3-2-2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج 47

2-3 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ 49

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 51

ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی 51

2-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ 52

1-2-4 ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪ 52

1-1-2-4 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ 53

2-2-4 ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﻳﺲ 56

1-2-2-4 ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری 56

3-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﺨﺮاج 59

4-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﺳﺘﺨﺮاج 60

4-2-4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﺳﺘﺨﺮاج 62

3-4 ارزﻳﺎﺑﻲ روش 66

3-4 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻓﺼﻞ 72

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ 72

ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی 72

1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ 73

2-5 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 73

3-5 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ 74

4-5 ﻧﻮآورﻳﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ 76

5-5 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی 76

6-5 ﻛﺎرﻫﺎی آﻳﻨﺪه 76

ﻣﺮاﺟﻊ 77

واژه ﻧﺎﻣﻪ 81

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

ﺷﻜﻞ 1-1 روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر 6

ﺷﻜﻞ 1-2 دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت 19

ﺷﻜﻞ 2-2 ﻣﻌﻤﺎری اﺑﺰار 26 ReAdams

ﺷﻜﻞ 3-2 ﻣﻌﻤﺎری روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ 27

ﺷﻜﻞ 4-2 ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب 30 StraS

ﺷﻜﻞ 5-2 ﭼﺎرﭼﻮب ردﻳﺎﺑﻲ 31 STRas

ﺷﻜﻞ 6-2 روش ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ردﻳﺎﺑﻲ در 32 LGRTL

ﺷﻜﻞ 1-3 ﭼﺎرﭼﻮب ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی 40

ﺷﻜﻞ 2-3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶﭘﺮدازش ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ورودی 40

ﺷﻜﻞ 3-3 ﻣﺘﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی ذﺧﻴﺮه رواﺑﻂ ردﻳﺎﺑﻲ 41

ﺷﻜﻞ 4-3 اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج . 43

ﺷﻜﻞ 5-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ 45

ﺷﻜﻞ 1-4 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺎرت ﺑﻴﻤﻪ 53

ﺷﻜﻞ 2-4 ﻣﺪل ﺳﺮوﻳﺲ 56

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ

ﺟﺪول 1-2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ 36

ﺟﺪول 1-3 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ 44

ﺟﺪول 1-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 46 .. OBER

ﺟﺪول 2-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 47 .. PBER

ﺟﺪول 3-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺣﺮﻓﻪ-ﻣﻮﺟﻮرﻳﺖ 48

ﺟﺪول 4-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺳﺮوﻳﺲ- ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ 48

ﺟﺪول 5-3 ﺟﺪول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ 48

ﺟﺪول 6-3 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ- ﺳﺮوﻳﺲ ( ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج) 49

ﺟﺪول 1-4 ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ 54

ﺟﺪول 2-4 ﺟﺪول ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ 54

ﺟﺪول 3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ – ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ 55

ﺟﺪول 4-4 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ .. 57

ﺟﺪول 5-4 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ 57

ﺟﺪول 6-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ CRUD ﺳﺮوﻳﺲ-ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ 58

ﺟﺪول 7-4 ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ(59 (OBER

ﺟﺪول 8-4 رواﺑﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 60

ﺟﺪول 9-4 ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 60 OBER

ﺟﺪول 10-4 ﺟﺪول ﻧﻤﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺮوﻳﺲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ 62

ﺟﺪول 11-4 ﺟﺪول PBER ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 62

ﺟﺪول 12-4 ﻣﺜﺎل 1 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 63

ﺟﺪول 13-4 ﻣﺜﺎل 2 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 64

ﺟﺪول 14-4 ﻣﺜﺎل 3 از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 64

ﺟﺪول 15-4 ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﺮای رواﺑﻂ ﻗﻮی و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 65

ﺟﺪول 16-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح اول روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 67

ﺟﺪول 17-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح دوم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ .. 68

ﺟﺪول 17-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﺳﻮم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ . 69

ﺟﺪول 18-4 ﻧﻈﺮ ﻃﺮاح ﭼﻬﺎرم روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﻴﻤﻪ 70

ﺟﺪول 18-4 ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻛﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن 71

ﺟﺪول 1-5 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎ 75

دانلود اراﺋﻪ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺎن  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

آنلاین : 4
بازدید امروز : 174
بازدید دیروز : 292
بازدید هفته گذشته : 1410
بازدید ماه گذشته : 1628
بازدید سال گذشته : 75574
کل بازدید : 90282
تعداد کل مطالب : 0
تعداد کل نظرات : 0

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=465
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=468
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=81
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=189
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=223
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=217
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=214
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003165/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=97
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=96
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700371/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=28
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006576/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=15
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=250
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=483
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=272
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=36
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=59
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=203
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=125
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=180
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=67
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=23
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010149/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=100
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=361
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=305
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=91
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=741
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=746
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=471
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=484
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=478
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=474
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=480
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=40
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=102
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=120
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=62
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=39
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=35
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=41
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=744
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=650
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=27
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=47
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=48
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=49
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=45
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=68
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=85
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=139
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=175
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=246
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=212
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=573
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=745
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=699
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=718
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=673
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=747
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=742

http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/4354.php?zm=3#.WW1JGnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/InfoMat/3659.php#.WYSgTnFLe1t
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/181.php?zm=3#.WYS-InFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/854.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5716.php#.WYTImnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4779.php#.WYTJanFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/1444.php#.WYTMh3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/174.php#.WYTNunFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/233.php#.WYVHZnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3633.php#.WYVI0HFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#.WYfsB3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/53.php#.WYfs6XFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/100.php#.WYTCcHFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/729.php#.WYTCbnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7939.php?zm=3#.WYfxonFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7292.php?zm=3#.WYfy43FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7211.php?zm=3#.WYf1rXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/6993.php#.WYf12nFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5888.php#.WYf213FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5816.php#.WYf5BXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4874.php#.WYf5hXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4650.php#.WYf7e3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4385.php#.WYf-NnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4330.php#.WYf-dXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3645.php#.WYf_K3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/7473.php#.WYx4N3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/escritores/11304.php#.WeT4P3Zx2tF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/blognoticias/6763.php#.WeT64XZx2tF

http://oakland.crimespotting.org/crime/2013-09-04/Vehicle_Theft/278510/

http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=799
http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=802

http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/ask-an-activist-ashley-williams
http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/levine-museum-ceo-historian-present-at-knight-foundation-conference?comment_success=1

http://www.worldology.com/Europe/europe_history_lg.htm


http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/158-vitagora-les-tendances-et-les-conclusions-de-l-edition-2015
http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/152-tendances-alimentaires-pourquoi-manger-des-insectes

http://staging.psc.gov/insights-landing-page/director-corner/director's-corner/2016/09/16/test-post

http://gahi.ntua.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=642

https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/48-dui-dis-donec-diam-nonummy-leo-in
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/46-bibendum-wisi-neque-erat-gravida-massa
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/72-aenean-ut-sem-libero-amet-aliquam

http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1839
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1817
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=35
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1988

http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-071
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-063
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/production/campus-chilled-water-system/images/default-source/utilities/chilled-water/img_7962
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-064
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/barriers
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-070
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-052
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/staging
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/easel
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/podium
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/aisle-standards
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/quad-n-around_012
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/halleneflowers2_06-04
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_05
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_16
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_buell_01
https://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board

https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg15_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg8_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg6_christmasads_dec_15_2016

http://www.iwla.org/publications/conservation-currents/current-issue/conservation-currents-may-2017

http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/members-of-the-women-s-forestry-corps-in-sussex
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/making-the-napier-aero-engine-in-1915
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/press-photograph-of-engineering-workshop-during-ww1
http://engineersatwar.imeche.org/resources/images/default-source/image-resources/iet-general/war-memorial-book/iee-roll-of-honour---origins-and-causes-of-the-great-war-page-1

http://elite.tut.edu.tw/%7Et00133/blog?node=000100299

https://abeautifulmess.com/2012/05/how-to-start-your-blog-with-a-bang.html

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?id=36017
http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=101294

http://www.mauricioamaraldealmeida.com.br/index.php/palestras-e-workshops/76-psicologia-computacional

http://hl.yizhidou.com/comment/html/index.php?page=1&id=4265

https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/how-to-order/index-of-available-tests/genetrails-aml-mds-genotyping-panel
https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/2014/11/17/science-on-the-set-new-video-highlights-research-at-ohsu

http://virusesports.altervista.org/index.php?site=guestbook

http://www.ippok.com/blog/frases-celebres-de-medicos-refranes/

http://www.wise-qatar.org/content/wise-initiative

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=guestbook


http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4226604.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4618400.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258924.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4201258.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251234.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233698.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256405.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5022068.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239162.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233863.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5260342.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4396044.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5227299.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239570.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251609.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5250024.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5240469.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253309.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258757.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256426.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5095361.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5221179.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5257738.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258547.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5218105.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5247069.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253953.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5259250.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5261800.html

http://john.freelock.com/bayesian-knowledge-engineering
http://john.freelock.com/blog/erik-olson/2/anyone-else-tw-ired-twitter?page=109

http://psicokaralis.it/blog/item/11-l-intelligenza-emotiva.html
http://edu.helsinki.org.ua/b-bl-oteka/metodichn-mater-ali/peresuvna-ekspozits-ya-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava#comment-11018
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14445
http://instantblogsubscribers.com/entry.php?w=liukimly&e_id=284339#c1026526

http://www.shdm.harc.pl/glowna.php?ns=allnws&nwsid=39
http://web-ha-1.cookepublishing.com/bless-your-heart/feb-29-bless-your-heart-3147713
http://www.ocperio.org/group3/forum/topic/1640
http://blogs.mundo-r.com/weblog/gl/fotos/personalytransferible/8a8024e724b123050124b78981d70947

http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-08-twitter-futures-captain-america-civil-war-threepeats
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-06-barco-lobby-experience-at-showbiz-cinemas-wins-bronze-apex-award-at-digital-signage-expo
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-07-north-america-batman-v-superman-dawn-of-justice-cracks-270m-threshold-on-wednesday-zootopia-reaches-280m
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-weekend-estimates-the-boss-2348m-batman-v-superman-2344m-in-tight-race-for-first-place-hardcore-henry-510m-arrives-softly
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-platform-watch-everybody-wants-some-510k-miles-ahead-227k-have-solid-expansions
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-04-imax-signs-largest-deal-in-india-five-theatre-agreement-with-inox-leisure-ltd
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-barco-delivers-the-future-of-cinema-today-showcasing-its-cinemabarco-solutions-at-cinemacon-2016
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-usl-inc-introduces-new-product-features-to-the-jsd-60-digital-cinema-processor
http://cms.pro.boxoffice.com/featured_stories/2016-04-long-range-forecast-teenage-mutant-ninja-turtles-out-of-the-shadows-me-before-you

http://www.buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=8797&action=guestbook
http://buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=7516&action=guestbook

http://dev.1947partitionarchive.org/node/831
http://dev.1947partitionarchive.org/node/781

http://social.easybranches.com/forum_topic.php?forum_id=1&topic_id=3593&post_id=58510#post_58510
http://www.acces-cible.net/labo2/index.php?post/10.6-Page-liens-visibles#pr

http://old.tomnod.com/?q=node/46&page=78#comment-5151
http://www.old.tomnod.com/?q=node/54&page=1#comment-5153
http://www.old.tomnod.com/?q=node/27#comment-5154

http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/52?page=4
http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/53

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggingemargranqvist/bloggingemar/foretagartraffen.5.3503d6421311a036a928000196.html
http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggkommunen/bloggkommunen/medhusbilenigrebbestad.5.4a6d000e13198461caf800010.html

https://ped.albertapork.com/NewsUpdates/tabid/376/entryid/691/Default.php

https://www.diigo.com/item/note/5ex64/u76k
https://www.diigo.com/item/note/5b5xg/k16o
https://www.diigo.com/item/note/jqbz/m78w
https://www.diigo.com/item/note/4wk24/prm6
https://www.diigo.com/item/note/5bzb3/6kci
https://www.diigo.com/item/note/4sv71/r1b8
https://www.diigo.com/item/note/597jv/7pju
https://www.diigo.com/item/note/1eof9/3cdm
https://www.diigo.com/item/note/5rtvc/y8ej

http://100trucspour.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=31651#p31651
http://larpard.wikidot.com/hznm-brouk
http://elite.tut.edu.tw/%7Ed98220544/blog?node=000111895

http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=153871&Itemid=274#153871
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=20541&limit=6&limitstart=12&Itemid=274#153872
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=200988&Itemid=274#200988

http://workbench.cadenhead.org/news/3772/founder-portrays-ray-kroc
http://workbench.cadenhead.org/news/3770/we-have-always-been-war-comment
http://workbench.cadenhead.org/news/3714/villains-vigilantes-creators-win-rights
http://workbench.cadenhead.org/news/2983/whats-your-wallet
http://workbench.cadenhead.org/news/3444/going-buckethead-jacksonvilles#305817
http://workbench.cadenhead.org/news/2570/thats-quite-spectacle#305819
http://workbench.cadenhead.org/news/80/why-bullfighting-sucks#respond

http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://sl.ff.cuni.cz/svet-literatury-2010-rocnik-xx-c-41

http://mzansimen.com/mobile-home-menu/384-theresa-ndlomoza-explores
http://www.mzansimen.com/news/650-toptv-porn-channel-gets-more-critics

http://homerefurbers.com/topics/993
http://jabberites.com/content/curiosity-rover-drills-mars
https://www.givology.org/~obatbius/blog/495436/

https://www.stat.auckland.ac.nz/forum/index.php?showtopic=10148
http://revirval.visaci.cz/dira.php
http://1.uventa.peterhost.ru/guestbook.php?skip=13

http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/july/pregnancy-nutrition-what-you-can-and-cant-eat
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/september/health-check-numbers-you-should-know
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/february/fibre-your-hidden-health-weapon
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2017/june/5-foods-you-didnt-know-were-ruining-your-teeth
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/july/tummy-trouble-shooter-your-guide-digestive-health

https://systems.enservio.com/hc/en-us/community/posts/251231703-Sofa-cleaning-company-in-Taif

http://blog.goo.ne.jp/cardrecovering/e/62790b7b8fc75cf18757a4a955b1b8a4
http://blog.goo.ne.jp/cestaff/e/1403363de024138bdcc6d61038bf14d5
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/825e3ddee4b4819626c4e145387218fb
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/203e7b24a53c61ea76c6c93712e1ed6f
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/0011d33a4077a7e4e0dbd834a5f076b8?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/aea6384324b7badc743df08cb8c20e07?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/04643dcf8dfe543a4bb8ea4984fa4018?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/fe6ee19e33c80137228d9ac41328c7bc
http://blog.goo.ne.jp/edwardwhite0101/e/ff548fd6f2130bab5798b756938db630?st=0#comment-form

http://www.indtale.com/2017-rone-awards-week-three

http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/henderson-events-plaza/explore/photo-gallery/images/default-source/Henderson-Live/henderson-events-plaza/4th-of-july
http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/parks-and-trails/locations-and-features/amargosa-trail-and-trailheads/images/default-source/Parks-and-Recreation/amargosa-trail-and-trailheads/amargosa-3-800px
http://cityofhenderson.com/mayor-council/relocation-guide/photo-gallery/images/default-source/relocation-guide/photo-gallery/gospel_fest_59

http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--6318
https://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9277
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9323
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9228

http://www.oldmutual.co.za/personal/investments-and-savings/unit-trusts/adviser-info-hub/audio-clips/market-commentary-with-peter-brooke---10-mar-2014
http://opus61.ddo.jp/blog/item29.html#cf
http://alban.jamesse.online.fr/etudiant-ecommerce/index.php?post/2007/11/25/Les-Champions-vont-disparaitre
http://designtalente.awmagazin.de/objekte/veit

http://teamxcom.de/index.php?site=guestbook

http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=54933
http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=26532

http://blog.eztask.com/default.php?name=blog.internal&a=56
http://assogasliquidi.federchimica.it/UnaGiornataConIlGPL/lists/elenco-finalisti/alessandri-federico-accademia-di-belle-arti-pesaro-urbino
http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://immigration.dinsmore.com/news/2009/01/29/e-verify-for-federal-contractors-delayed-again---this-time-until-may-21st

http://staging.ustation.it/contenuti/video/280-prova
http://staging.ustation.it/contenuti/video/278-contest-emb
http://staging.ustation.it/contenuti/video/262-ffff
http://staging.ustation.it/contenuti/video/263-sddsd
http://staging.ustation.it/contenuti/video/258-kkkkkkk
http://staging.ustation.it/contenuti/video/248-ef
http://staging.ustation.it/contenuti/video/270-video-embed
http://staging.ustation.it/contenuti/video/276-contest
http://staging.ustation.it/contenuti/video/272-titolo-lungo
http://staging.ustation.it/contenuti/video/273-video-da-1mb

http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/820
http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/500

http://www.commandlinefu.com/commands/view/2829/query-wikipedia-via-console-over-dns
http://app.cocolog-nifty.com/t/comments
http://www.coeur.com/es/inicio/the-prospector/2014/08/25/cfo-thought-leader-how-precious-metals-whet-the-appetite-for-new-capital#.Wi0JAXlx21s
http://www.burdastyle.com/techniques/how-to-measure-yourself

http://www.peoplefluent.com/company/news/start-inside-to-build-talent-brawn-strengthen-ranks
http://www.peoplefluent.com/company/news/developing-an-inclusive-diverse-workforce

http://pldt.com/Access/news/post/2017/09/04/cavite-becomes-first-pldt-fibr-powered-smart-province
http://www.maxburstein.com/blog/from-0-to-500-users-7-days/

http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=65
http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=63

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggdickjohansson/bloggdick/tankshinder.5.6e06279b14833a1921a26.html
http://drone.eklablog.net/blade-glimpse-a128854924
http://blog.rui.jp/i-onna/archives/5814.html
http://demos3.softaculous.com/Nucleus/index.php?itemid=1#nucleus_cf
http://roman.ib0.ru/topic/6089-tpgsav-new-film-art-copy-to-make-denver-debut/page-4#entry194248

http://borderrealm.com/index.php/2012-10-24-09-18-00/episodes/11-episode-7-the-russian-meteor-event
http://www.diggerscc.com/myjoomla/index.php/diggerscc-blog/entry/diggers-junior-program-bears-fruit-once-again#comments
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross
http://geldherrinjenny.com/gaestebuch.php?
http://nakhoninter.igetweb.com/index.php?mo=3

http://www.insolvencyadvice.ie/discussion/30187/best-junior-drum-established
https://support.gigatms.com.tw/hc/en-us/community/posts/115000025662-How-To-Make-Luxury-Home-Made-Soap?page=1#community_comment_115000065282

http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%874%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%993%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-51723-1.html
http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A23%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%992%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-44461-1.html

https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201212977?page=1#comment_115002377708
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201510316?page=1#comment_115002377748
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/200683296?page=1#comment_115002171127

http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/lindgren-s-lazy-method-review-giant-bonus

http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9645&rnd=14669#comment_14669
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9760&rnd=14677#comment_14677
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9247&rnd=14681#comment_14681

http://forum.rufox.ru/?Act=viewtopic&tid=7511&p=1
http://diarioambiental.esforos.com/post1816#1816

http://www.beplayer.es/blog/item/17-director-de-felicidad.html
http://www.rekadv.ru/photo/93/394/
http://www.krystyna-kuhn.de/schneewittchenfalle.html
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.hermagazinehotsprings.com/craft-beer-cellar/

http://www.koreatimesus.com/revolutionary-love-lightheartedly-mirrors-young-koreans-struggles-aspirations-loves/
http://www.ippok.com/blog/apps-de-salud-mas-seguridad-usuarios/
http://worldology.com/Europe/renaissance.htm#c5t_form

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=gallery&picID=8
http://test.be-inside.eu/index.php?site=profile&id=801&action=guestbook
http://teamxcom.de/index.php?site=profile&id=258&action=guestbook

http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=531540&action=guestbook
http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=499997&action=guestbook

http://www.kostapra.cz/index.php?site=profile&id=105&action=guestbook
http://united-online-racing.de/index.php?site=profile&id=22655&action=guestbook
http://gamer-templates.lima-city.de/webspell/amq-template/index.php?site=news_comments&newsID=5
http://www.denwer.ru/ls/blog/mashable/222.html
http://www.johnbonvin.ch/image/swift/DSC09083
http://jskim9699.hosting.paran.com/xe/index.php?document_srl=579
http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/super-bodybuilding-product-for-everyone
http://oga.lolipop.jp/blog/index.php?itemid=991
http://www.asianart.com/eventscalendar/index.php?method=Detail&Id=4072
http://canadagoosefire.id.st/browsing-for-children-s-outfits-on-the-internet-a119494214
http://www.ironwriters.org/index.cgi/rich/Diversion.comments
http://elite.tut.edu.tw/%7E701050272/blog?node=000100005
http://blog.intergear.net/mitoani/index.php?itemid=1472#nucleus_cf

http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=306#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=105#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=94#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=97#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=95#nucleus_cf

http://www.quandofuoripiove.com/2013/03/la-ricetta-del-dido-senza-cottura-e.html?showComment=1513746399172#c5702132624440567944
http://angouleme.dargaud.com/index.php?post/2009/01/31/Interview-de-Cl%C3%A9risse#pr

http://yogini.jp/fromeditors/item_1192.html

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/153836
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/61749

http://deeptigers.tblog.jp/?eid=212248
http://wip.tmr-clan.de/index.php?site=profile&id=941&action=guestbook
http://www.die2tv.de/index.php?site=profile&id=3966&action=guestbook
http://www.der-baxxter.de/index.php?site=profile&id=500&action=guestbook

http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=10
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=14
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=4
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=6

http://m.fluxgaming.eu/index.php?site=profile&id=731&action=guestbook
http://intermediae.es/project/neurotica_bioll/blog/strange_culture_a_film_by_lynn_hershman_leeson_about_steve_kurtz_case
http://visual2.nhu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=25&Topic_ID=282
http://homerefurbers.com/members/mahadevwood/blog/1321#comment-256793
http://shop.snakesub.cz/diskuse/?selected=4218#post-4218
http://the-breeze.net/index.php?site=clanwars_details&cwID=1
http://propan-butan.snakesub.cz/diskuse/
http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/users/cala
http://www.s5themes.com/forums/topic/adidas-ultra-boost-uncaged/
http://www.backgroundsarchive.com/backgrounds/14949
http://backtodisco.com/gallery/details.php?image_id=322
http://openxmldeveloper.org/wiki/w/wiki/presentationbuilder.php
http://dukelemurcenter.zenfolio.com/guestbook.html

http://roxyfileman.com/FAQ
http://www.mnartists.org/article/visible-fringe-what-%C2%93site-specific%C2%94
http://emdadgar.sums.ac.ir/media/details.php?image_id=889
https://www.fork-cms.com/extensions/detail/newsletter
http://fontolvahalado.igen.hu/1135-akik-megcsinaltak-a-forradalmat--romania-1989.html
http://cebu-life.jugem.jp/?eid=1
http://worldology.com/Europe/world_war_2_1944.htm#c5t_form
http://www.papanyaloka.igen.hu/1850-plakatcsoda.html
http://photo.tsvetayeva.com/details.php?image_id=499
http://mjtranslate.herokuapp.com/en/hyde_park_topics/957
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news
http://ms-it.freehostia.com/art.ourbd.net/details.php?image_id=8&sessionid=ll7dn6un4m7ce7v0637k4ivu84
http://sologic.com/br/node/261
http://gajdy.cz/index.php?str=rubrika&cislo=15&list=1
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14101
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news?limitstart=0
http://hullcity.boardhost.com/viewtopic.php?pid=326045#p326045

http://nehezzene.igen.hu/601-studio-percussion-graz-az-a38-on.html
http://nehezzene.igen.hu/832-jazzesitett-pop-rock-slagerek--a-gregjazzblog-cikke.html

https://www.lastdaysministries.org/Articles/1000133662/Last_Days_Ministries/Melody_Green/Memories_of_Keith/Memories_of_Keith.php
http://foundation.rvh.on.ca/newsletters/hearts-and-minds-spring-2014/lists/hearts-minds-spring-2014/women-s-cancer-care-the-next-step
http://india.foodsecurityportal.org/content/soft-wheat-5
http://www.fsk-clan-duesseldorf.de/HP/index.php?site=guestbook

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2011/08/08/exploring-tables-of-contents-in-open-xml-wordprocessingml-documents.php
https://blog.faecta.coop/articulo/entrevista-mayte-aragn-la-cooperativa-trabajo-la-extravagante-libros

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/179865
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/174426
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/200365

http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=18
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=17
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=20

http://blog.vincentlaforet.com/mygear/recommended-kit/
http://vitsory.new21.net/home/bbs/view.php?id=gag&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=77&category=

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2009/03/17/4283.php?PageIndex=2#comments

http://kerch.co.ua/details.php?image_id=3446
http://www.kerch.co.ua/details.php?image_id=4636
http://kerch.co.ua/details.php?image_id=244

http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=15
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=17
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=12

http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=117
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=118
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=119
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=120
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=121

http://gustavsberg.room328.se/account/profile/472023

http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2100
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2104
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2103
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2102
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2099
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2097

http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=13
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=22
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=6
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=5

http://www.invest.inkey.in/content/articles/3/

http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.2892.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.12740
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13229
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13525
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13468

http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/A-Guidebook-for-Making-Your-individual-Printed-Paper-Carrier-Bags
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Will-cause-Driving-the-Effectiveness-of-Tote-Baggage-in-Model-Marketing-and-advertising
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Toting-About-Your-organization-Symbol-With-Tote-Baggage

http://tweakit.org.uk/forum/topic/120427?page=1#post-236845

http://unitedpoint.de/v4/index.php?site=profile&id=18&action=guestbook

http://contibull-wesley.de/index.php?site=movies&action=detail&id=18
http://spox-ru.spox.ru/ru/blog/4517.dni_ru_unika.html

http://nehezzene.igen.hu/1477-penteki-zenesz--ritmusgengszterek-harmonianacik-46.html
http://nehezzene.igen.hu/673-ajanlo-grandmaster-flash-a-scratch-atyja.html
http://nehezzene.igen.hu/639-jeff-scott-soto-diesel-club.html

http://dispar.belitungkab.go.id/buku-tamu

http://special.molod39.ru/blogs/sovetsk/3-otkrytiy-festival-street-workout-v-g-sovetske
http://special.molod39.ru/blogs/kosyakova/teatr-s-veshalki-poliklinika-s-registratury

http://globus5.by/shop/group_596/item_185/
http://prcvlad.com/blog/?page=post&blog=catalog_comments&post_id=13
http://www.entouragetv.ru/guest.php
http://dpv.yanao.ru/press-center/news/trebuetsya-spetsialist.html
http://www.vrtks.ru/content/articles/1/
http://www.iloveossetia.ru/articles/iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii.html?ELEMENT_CODE=iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii&PAGEN_2=2&MID=253&result=reply#message253
http://olekma-uk-comfort.ru/blog/admin-blg/1.php
http://??????????-2.??/blog/admin-blg/1.php
http://solbum.ru/communication/blog/weblogs/admin-blog/1.php
http://house-holder.ru/content/articles/4/

http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_4/1.php
http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_2/4.php

http://okt-poselenie.ru/officials/blogs/company/1.php
https://str-garant21.ru/blog/admin-blg/1.php
http://l.uran.ru/officials/blogs/company/1.php
http://a2.bevisual.ru/shop/group_600/item_263/
https://computer-image.ru/about/idea/5/

http://ok-avto.ru/communication/blog/idea_s1/onzonaveruucozcom-po-sushchestvu-govorya-zanimatelnyy-post-iz-etogo-sa.php
http://www.it116.ru/shop/Venterra/Venterra%20Aura/Venterra%20VSA-07HRN/
http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/27810.html
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross

http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/02/21/meet-micanopy

http://homerefurbers.com/topics/927
http://swyzak.bloggagratis.se/2010/09/13/3557476-stockholm-halvmarathon-2010/

http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=520
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=434
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=523
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=524
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=525
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=517

http://coastal.jejunu.ac.kr/solution/12755
http://www.1366.syzefxis.gov.gr/index.php/item/1532-tropopoiisi-aepo-pou-afora-sti-viomixania-emfialoseon-ipeirotiki-viomixania-emfialoseon-a-e
https://www.datasci.com/about-dsi/improving-lives/images/default-source/how-dsi-helps-fight...-posters/afib-poster-for-web
http://www.winningwalk.org/thegift/the-gift-2016/2017/12/04/the-christmas-when-no-one-was-home
http://hesav.ch/autres/news/secteurs/biblioth%C3%A8que/2015/06/05/veille-documentaire-sur-articles

http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/cache-pot-en-li%C3%A8ge-56746
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/suspension-oiseau-56686
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/outils-de-poup%C3%A9es-56675
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/astuce-pour-cl%C3%A9-56689
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/support-pour-pc-56543
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/poussmouss-maison-56634

http://www.larpard.cz/heroes-2013
http://www.larpard.cz/hra-0413
http://www.larpard.cz/soud-ve-voltere

http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/
http://brookstwins.aboutmybaby.com/guestbook/01-2017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-072017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-082017/

http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/backgrounds/11605
http://amatabrasil.com.br/conteudo/blog/relatorio-anual-atividades
http://boosters.bingozone.com/blog/48901/entry/4324/
http://www2.se-ed.com/kiddybook/post/2011/12/06/Robot-King-1.php
http://joker.com.ar/content/articulo/se-vienen-premios-perfil

http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/metimalonsav_proprionil_acidaemia
http://rirosz.hu/uzenofal
http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/femlerakodas
http://rirosz.hu/erintetteknek/ritka_betegsegekrol/tenyek_a_rett_szindromarol-4

http://www.suchomel.net/index.php?site=gallery&picID=7

http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=52
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=362
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=282
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=18
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=25
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=262
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=28
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=9
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=372
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382

http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2009/virgen_milagrosa_vs_virgen_del_carmen
http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2014/tortilla_sanjuanera

http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/2492015/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3521212/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/4464646/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/32/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3184866/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3392788/

http://old1.rosin-china.com/Specials/2011meeting_report/
http://old1.rosin-china.com/Specials/zgsx/neirong/nrjx2/220714.htm

http://www.aics.wix.ph/blogs/post/2425
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/653
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/798

http://blog.tubabel.com/definicion/20204-aboganster
http://blog.tubabel.com/definicion/37618-chincaca
http://blog.tubabel.com/definicion/1265
http://blog.tubabel.com/definicion/10102-cabeza-caliente
http://blog.tubabel.com/definicion/40862-chillin-

http://esto.tomsk.gov.ru/articles/org/14948/
http://babyscholten2.babyhomepage.nl/dagboek/634

http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=2439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=11701
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13160
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13563
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=14234
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=15439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=8920
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=10874
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1136
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1266
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1612
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1700
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1719

http://my.vienna.at/pg/pages/view/3521212/
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/Facharzt/read/4788018/s4-alm-bar-amp-restaurant-in-fieberbrunn-facebook-instagram-amp-twitter
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/HerrHelmut/read/4679478/familienfeste-amp-geburtstagspartys-location-im-pillerseetal-mieten-s4-alm-fieberbrunn

http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/enrique-baron-sugiere-la-integracion-de-america-latina
http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/nuevos-titulos-disponibles-en-el-kiosco
http://genero.cucsh.udg.mx/noticia/conferencia-magistral-dra-mara-viveros-vigoya

http://m.manbottle.com/community/board_3/topic_9
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/can_you_solve_this
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/checklist

http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/mision-vison
http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/antecedentes
http://www.planmisiones.org/index.php/lineas-de-accion/consolidacion

http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9419&page=2&replies=12#post-26032
http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9811&replies=9#post-26034

http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&rnd=11467
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=asc&rnd=11471
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&sort_index=readed_count&rnd=11475#comment_11475
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&listStyle=gallery&order_type=asc&page=1&sort_index=readed_count&document_srl=10449&rnd=11479#comment_11479

http://toolsofgreatness.co.za/blog/tribute-to-the-women-of-africa?page=995#comment-50897
http://www.amore-pizza.ru/content/articles/3/

http://mom2kids.com/photo.php?id=30320
http://mom2kids.com/photo.php?id=30329

http://se-tube.svend-es.dk/se/c836/v6296/cp?msg=Kommentaren+er+gemt

http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4792250/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/3297305/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4464646/

https://www.derekprince.org/Forums/Messages.php?ThreadID=1000041149

http://sanktuarium.sierpc.pl/news.php?readmore=33

http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/-fixed-costs-variable-costs-ugly-step-sister
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/when-to-consider-delegating-
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/the-challenges-of-using-new-technology-for-an-event
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/facing-today's-staffing-challenges

http://demo.icetheme.com/it_thesoftware3/index.php/blog/1-getting-started#section-kmt
http://www.okigolf.com/Blogs/Oki%20Golf%20Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=40

http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/3588933/hochzeitscatering-in-wien-und-ganz-sterreich-copaloca-the-catering-company
http://my.austria.com/pg/bookmarks/Sportdirektor/read/4358732/korruption-amtsmissbrauch-bestechung-oder-verbotene-intervention-rechtsanwalt-norman-hofsttter-wien
http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/4638295/ra-mag-hofsttter-mba-wien-spezialist-wirtschaftsstrafrecht

http://demo.icetheme.com/it_property3/index.php/features/blog/126-getting-started-5
http://www.gia9.baltinform.ru/faq/index.php
http://www.voyance-gratuite-telephone.com/voyance/voyance.php?prenom=EMMA

http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/vistavka-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-na-khersonshchin
http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/khto-ob-krav-v-nnitskikh-selyan
http://www.edu.helsinki.org.ua/novini/proekt-medianext-rozvitok-novikh-med-v-ukra-n

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=3570
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=1551
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=14999

http://nkbohinj.si/index.php/news/item/124/asInline
http://www.themaineedge.com/sports/smart-baseball-lives-up-to-its-title

http://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/magistrates/first-appearance/videos/cmc-pio-videos/rights-announcement
https://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/court-programs-services/court-presents-what-is-human-trafficking-awareness-training/videos/default-source/human-trafficking-docket/what-is-human-trafficking-speaker-1-karen-walsh

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vandongen11/Lists/Billets/Post.php?ID=467

http://hhf.ca/news_details.php?id=53
http://hhf.ca/news_details.php?id=49

http://e-gis.ru/ipotechnyi_kredit_gramotnoe_2.html
http://my.spinsite.com/main/features/textimage/newWindowBlog.php?id=2957
http://www.flugcenter-ruhpolding.de/aktuelles/item/68-er%C3%B6ffnung%20testival-flugcenter-ruhpoldingd.html

http://izolacniskla.com/forum-detail.php?dt_id=725
http://www.socap.org/knowledge-resources/key-topics/contact-center-management/online-learning/2014/11/12/IVR-Best-Practices
http://www.iyhwrestling.com/viewnews.php?autoid=4664&page=0&posted=1

ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]