پیوندهای روزانه
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (MSc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ با ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر در 183 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (MSc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ با ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎردانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود نرم افزاردانلود اندرویددانلود پایان نامهدانلود پایان نامه کارشناسیدانلود پایان نامه ارشددانلود پروژهدانلود پروژه پایانیدانلود پروپوزالدانلود گزارش کار آموزیدانلود پاورپوینتدانلود پرسشنامه
دسته بندی هوش مصنوعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1365 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 183

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

دانلود ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (M.Sc) رﺷﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺎﺷﻴﻦ و رﺑﺎﺗﻴﻚ

در 183 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﻜﻴﺪه

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻳﻚ روﻳﻜﺮد اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و راه ﺣﻞ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را در آن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﭘﻮﺷﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎری ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ. ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه راﻫﻜﺎر، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را اراﺋﻪ داد ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ در اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﺷﺶ داد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ در ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ، اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻳﻚ راﻫﻜﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت1 ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزهﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺣﺮﻓﻪ2 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻗﻴﻖ، ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻮد، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ. از دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺗﺪﻗﻴﻖ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺎری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮ روی اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، زﻳﺮا ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻜﺮاری در ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻌﻼوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

1 ﻣﻘﺪﻣﻪ ................................................................................................................................ 2 .................................

2 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ................................................................................................................................ 6 ...

1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری............................................................................................................................................ 6

1-1-2 ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻌﻤﺎری.............................................................................................................. 8

2-1-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮب............................................................................................................................... 10

2-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری................................................................................................................................ 12

3-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ..................................................................................................................................... 13

4-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ ............................................................................................................................... 14

5-2 ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری.................................................................................................................................... 16

6-2 ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰار......................................................................................................................................... 18

1-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ............................................................................................................................. IEEE 18

2-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Perry & Wolf در ﺳﺎل .................................................................................... 1992 18

3-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ (4+1 View) Kruchten در ﺳﺎل ..................................................................... 1995 19

4-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Shaw در ﺳﺎل ................................................................................. 1996 19

5-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Clements، Bass وKazman درﺳﺎل ............................................................. 1997 20

6-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Booch، Rambaugh و Jacobson در ﺳﺎل .................................................. 1999 21

7-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Perry و Wolf در ﺳﺎل ...................................................................................... 1992 21

8-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Shaw در ﺳﺎل .................................................................................. 1993 21

9-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Bass و دﻳﮕﺮان در ﺳﺎل ....................................................................................... 1994 22

10-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Hayes-Roth در ﺳﺎل ........................................................................................ 1994 22

11-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Garlan و Perry در ﺳﺎل .................................................................................. 1995 22

12-6-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ Boehm و دﻳﮕﺮان در ﺳﺎل .................................................................................. 1995 22

7-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻃﻼﻋﺎت ......................................................................................................................... 24

8-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن............................................................................................................................. 25

9-2 ﺧﻼﺻﻪ....................................................................................................................................................... 28

3 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن................................................................................................................................................ 29

1-3 زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ................................................................................................................... 29

1-1-3 دﻻﻳﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن .................................................................................................. 31

2-1-3 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن................................................................................................................. 32

3-1-3 ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن.................................................................................................................... 34

4-1-3 ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻘﺶ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ................................................................. 34

2-3 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن......................................................................................................................... 38

3-3 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ................................................................................................................ Zachman 39

1-3-3 ﺟﻨﺒﻪ و دﻳﺪﮔﺎه................................................................................................................................ 43

4-3 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال ............................................................................................ (FEAF) 50

1-4-3 ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال ................................................................................ 51

2-4-3 ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 1 54

3-4-3 ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 2 56

4-4-3 ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 3 58

5-4-3 ﺳﻄﺢ .......................................................................................................................................... 4 61

5-3 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ....................................................................................................... (EAP) 69

6-3 ﭼﺎرﭼﻮب ................................................................................................................................... D.O.E 72

7-3 ﭼﺎرﭼﻮب ................................................................................................................................... TEAF 75

8-3 ﭼﺎرﭼﻮب .................................................................................................................................. C4ISR 79

9-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .............................................................................................. 84

1-9-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب C4ISR و ................................................................................... Zachman 84

2-9-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب TEAF و ....................................................................................Zachman 85

3-9-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب FEAF و ................................................................ Zachman 86 ....................

10-3 ﺧﻼﺻﻪ....................................................................................................................................................... 87

4 ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر...................................................................................................................................... 88

1-4 ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ............................................................................................................................. 90

1-1-4 ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ......................................................................................................... 90

2-1-4 ﺗﻔﺎوت در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ................................................................................ 90

3-1-4 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎری................................................................................................................. 91

4-1-4 ﻋﺪم ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ............................................................................................... 92

5-1-4 ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ............................................. 92

2-4 ﺗﻌﺮﻳﻒ راﻫﻜﺎر ................................................................................................................................. ICT 94

3-4 راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ....................................................................................................................................... 96

1-3-4 ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ................................................................................................................................... 98

2-3-4 ﻧﮕﺮش روﻳﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ................................................................................................................. 101

3-3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ..................................................................................................... 107

4-3-4 ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ.......................................................................................................... 108

5-3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ............................................................................................ 113

6-3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ ............................................................................................ 114

7-3-4 ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ................................................................................................................... 115

8-3-4 ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ .............................................................................................................. 117

9-3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.............................................................................. 119

10-3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.............................................................................. 122

11-3-4 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ..................................................................... 124

4-4 ﺧﻼﺻﻪ..................................................................................................................................................... 126

5 ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ...................................................................... 127

1-5 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن.............................................................................................................. 128

1-1-5 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ........................................................................................................................... ERP 128

2-1-5 ﺗﻌﺮﻳﻒ .............................................................................................................................. ERP 131

3-1-5 ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ............................................................................................................ ERP 132

4-1-5 ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ...................................................................................................... ERP 133

5-1-5 ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎن راﻫﻜﺎر در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر..................................................................... 136

2-5 ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر .................................................................................................... ERP 141

3-5 ﺧﻼﺻﻪ..................................................................................................................................................... 151

6 ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ..................................................................................................................................................... 153

1-6 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.......................................................................................... 154

2-6 ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی .................................................................................................................. 156

3-6 ﻛﺎرﻫﺎی آﺗﻲ.............................................................................................................................................. 157

7 ﻣﻨﺎﺑﻊ............................................................................................................................................................... 158

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

ﺷﻜﻞ: 1 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ در ﻣﺪل 19 4+1

ﺷﻜﻞ : 2 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ 33

ﺷﻜﻞ: 3 ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻛﻤﻦ 40

ﺷﻜﻞ: 4 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن از دﻳﺪﮔﺎه زﻛﻤﻦ 42

ﺷﻜﻞ: 5 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ازدﻳﺪﮔﺎه زﻛﻤﻦ 42

ﺷﻜﻞ: 6 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 55 1

ﺷﻜﻞ: 7 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 56 2

ﺷﻜﻞ: 8 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 59 3

ﺷﻜﻞ: 9 ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی EAP و ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل .. 69

ﺷﻜﻞ: 10 اﻧﻄﺒﺎق EAP ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن زﻛﻤﻦ .. 71

ﺷﻜﻞ: 11 ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 76 TEAF

ﺷﻜﻞ: 12 ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 76 TEAF

ﺷﻜﻞ: 13 دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب 77 TEAF

ﺷﻜﻞ :14 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری 80 C4ISR

ﺷﻜﻞ: 15 راﻫﻜﺎر ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت 94

ﺷﻜﻞ: 16 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ 99

ﺷﻜﻞ: 17 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل روﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ 104

ﺷﻜﻞ: 18 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 107 ................................

ﺷﻜﻞ: 19 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖﻫﺎ 109 ................................

ﺷﻜﻞ: 20 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ 113

ﺷﻜﻞ: 21 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ 114

ﺷﻜﻞ: 22 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 115 ................................

ﺷﻜﻞ: 23 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ 117

ﺷﻜﻞ: 24 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ روﻳﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 121

ﺷﻜﻞ: 25 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 123 ................................

ﺷﻜﻞ: 26 ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 125

ﺟﺪول :15 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ Oracle و SAP ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی 155

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول

ﺟﺪول: 1 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واژهﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 15

ﺟﺪول: 2 ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال، ﺳﻄﺢ 62 4

ﺟﺪول: 3 ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال 65

ﺟﺪول: 4 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪرال 68

ﺟﺪول: 5 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی 78 TEAF

ﺟﺪول: 6 دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﻤﺎری 83 C4ISR

ﺟﺪول: 7 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب C4ISR و 84 Zachman

ﺟﺪول: 8 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب TEAF و 85 Zachman

ﺟﺪول: 9 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺎرﭼﻮب FEAF و 86 Zachman

ﺟﺪول: 10 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻧﮕﺮش ﻧﻘﺶ 100

ﺟﺪول: 11 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺪل روﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ 106

ﺟﺪول: 12 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 116 ................................

ﺟﺪول: 13 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ 118

ﺟﺪول: 14 ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، زﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ در ﺣﻮزه 147 ERP

دانلود اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

آنلاین : 2
بازدید امروز : 186
بازدید دیروز : 286
بازدید هفته گذشته : 1708
بازدید ماه گذشته : 1926
بازدید سال گذشته : 75872
کل بازدید : 90580
تعداد کل مطالب : 0
تعداد کل نظرات : 0

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=465
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=468
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=81
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=189
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=223
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=217
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006138/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=214
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003165/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=97
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=96
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700371/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=28
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14006576/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=15
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=250
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=483
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29012106/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=42
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=272
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=36
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=59
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=203
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=125
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=180
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=67
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=23
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010149/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=100
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=361
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=305
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=91
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=741
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=746
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=471
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=484
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=478
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=474
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=480
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=40
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=102
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=120
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=62
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=39
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=35
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/23003429/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=41
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=2
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=744
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=743
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=650
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29700230/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=27
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=47
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=48
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=49
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=45
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=68
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=85
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=139
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=175
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=246
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=212
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=573
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=745
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=699
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=718
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=673
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=747
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21002914/helvia/bitacora/index.cgi?wIdPub=742

http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/4354.php?zm=3#.WW1JGnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/InfoMat/3659.php#.WYSgTnFLe1t
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/181.php?zm=3#.WYS-InFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/854.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5716.php#.WYTImnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4779.php#.WYTJanFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/1444.php#.WYTMh3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/174.php#.WYTNunFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/233.php#.WYVHZnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3633.php#.WYVI0HFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#.WYfsB3FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/53.php#.WYfs6XFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/517.php#inicomentarios
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/100.php#.WYTCcHFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/729.php#.WYTCbnFLe1s
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7939.php?zm=3#.WYfxonFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7292.php?zm=3#.WYfy43FLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/7211.php?zm=3#.WYf1rXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/6993.php#.WYf12nFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5888.php#.WYf213FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/5816.php#.WYf5BXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4874.php#.WYf5hXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4650.php#.WYf7e3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4385.php#.WYf-NnFLetF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/4330.php#.WYf-dXFLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/sinololeonolocreo/3645.php#.WYf_K3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Europaenblog/7473.php#.WYx4N3FLetE
http://biblioteca.ucm.es/blogs/escritores/11304.php#.WeT4P3Zx2tF
http://biblioteca.ucm.es/blogs/blognoticias/6763.php#.WeT64XZx2tF

http://oakland.crimespotting.org/crime/2013-09-04/Vehicle_Theft/278510/

http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=799
http://la2.thu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=58&Topic_ID=802

http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/ask-an-activist-ashley-williams
http://www.museumofthenewsouth.org/media-center/blog/levine-museum-ceo-historian-present-at-knight-foundation-conference?comment_success=1

http://www.worldology.com/Europe/europe_history_lg.htm


http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/158-vitagora-les-tendances-et-les-conclusions-de-l-edition-2015
http://pkhabsxg.cluster015.ovh.net/index.php/pkha-news/152-tendances-alimentaires-pourquoi-manger-des-insectes

http://staging.psc.gov/insights-landing-page/director-corner/director's-corner/2016/09/16/test-post

http://gahi.ntua.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=642

https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/48-dui-dis-donec-diam-nonummy-leo-in
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/46-bibendum-wisi-neque-erat-gravida-massa
https://absolutprint.net/index.php/joomla-content-1/20-joomla-content/72-aenean-ut-sem-libero-amet-aliquam

http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1839
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1817
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=35
http://mednur.hk.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=4&Topic_ID=1988

http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-071
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-063
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/production/campus-chilled-water-system/images/default-source/utilities/chilled-water/img_7962
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-064
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/barriers
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-070
http://www.fs.illinois.edu/services/utilities-energy/distribution/images/default-source/utilities/spill-response/spillresponse-052
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/staging
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/easel
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/podium
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/aisle-standards
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/quad-n-around_012
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/halleneflowers2_06-04
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_05
http://fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_fall_16
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/tree_buell_01
https://www.fs.illinois.edu/services/more-services/grounds/images/default-source/maintenance/wohlersflowersurns1_06-04
http://www.fs.illinois.edu/services/more-services/public-functions/images/default-source/public-function-items/cork-board

https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg15_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg8_christmasads_dec_15_2016
https://www.chausa.org/publications/catholic-health-world/christmas-cards/images/default-source/2016-christmas-cards-for-chw/pg6_christmasads_dec_15_2016

http://www.iwla.org/publications/conservation-currents/current-issue/conservation-currents-may-2017

http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/members-of-the-women-s-forestry-corps-in-sussex
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/making-the-napier-aero-engine-in-1915
http://engineersatwar.imeche.org/home-front/images/default-source/homefront/munitions/press-photograph-of-engineering-workshop-during-ww1
http://engineersatwar.imeche.org/resources/images/default-source/image-resources/iet-general/war-memorial-book/iee-roll-of-honour---origins-and-causes-of-the-great-war-page-1

http://elite.tut.edu.tw/%7Et00133/blog?node=000100299

https://abeautifulmess.com/2012/05/how-to-start-your-blog-with-a-bang.html

http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?id=36017
http://sade.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=101294

http://www.mauricioamaraldealmeida.com.br/index.php/palestras-e-workshops/76-psicologia-computacional

http://hl.yizhidou.com/comment/html/index.php?page=1&id=4265

https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/how-to-order/index-of-available-tests/genetrails-aml-mds-genotyping-panel
https://www.ohsu.edu/custom/knight-diagnostic-labs/home/2014/11/17/science-on-the-set-new-video-highlights-research-at-ohsu

http://virusesports.altervista.org/index.php?site=guestbook

http://www.ippok.com/blog/frases-celebres-de-medicos-refranes/

http://www.wise-qatar.org/content/wise-initiative

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=guestbook


http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4226604.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4618400.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258924.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4201258.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251234.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233698.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256405.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5022068.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239162.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5233863.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5260342.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4396044.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5227299.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5239570.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5251609.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5250024.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5240469.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253309.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258757.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5256426.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5095361.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5221179.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5257738.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5258547.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5218105.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5247069.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5253953.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5259250.html
http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/5261800.html

http://john.freelock.com/bayesian-knowledge-engineering
http://john.freelock.com/blog/erik-olson/2/anyone-else-tw-ired-twitter?page=109

http://psicokaralis.it/blog/item/11-l-intelligenza-emotiva.html
http://edu.helsinki.org.ua/b-bl-oteka/metodichn-mater-ali/peresuvna-ekspozits-ya-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava#comment-11018
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14445
http://instantblogsubscribers.com/entry.php?w=liukimly&e_id=284339#c1026526

http://www.shdm.harc.pl/glowna.php?ns=allnws&nwsid=39
http://web-ha-1.cookepublishing.com/bless-your-heart/feb-29-bless-your-heart-3147713
http://www.ocperio.org/group3/forum/topic/1640
http://blogs.mundo-r.com/weblog/gl/fotos/personalytransferible/8a8024e724b123050124b78981d70947

http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-08-twitter-futures-captain-america-civil-war-threepeats
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-06-barco-lobby-experience-at-showbiz-cinemas-wins-bronze-apex-award-at-digital-signage-expo
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-07-north-america-batman-v-superman-dawn-of-justice-cracks-270m-threshold-on-wednesday-zootopia-reaches-280m
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-weekend-estimates-the-boss-2348m-batman-v-superman-2344m-in-tight-race-for-first-place-hardcore-henry-510m-arrives-softly
http://cms.pro.boxoffice.com/latest-news/2016-04-10-north-america-platform-watch-everybody-wants-some-510k-miles-ahead-227k-have-solid-expansions
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-04-imax-signs-largest-deal-in-india-five-theatre-agreement-with-inox-leisure-ltd
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-barco-delivers-the-future-of-cinema-today-showcasing-its-cinemabarco-solutions-at-cinemacon-2016
http://cms.pro.boxoffice.com/news/2016-04-05-usl-inc-introduces-new-product-features-to-the-jsd-60-digital-cinema-processor
http://cms.pro.boxoffice.com/featured_stories/2016-04-long-range-forecast-teenage-mutant-ninja-turtles-out-of-the-shadows-me-before-you

http://www.buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=8797&action=guestbook
http://buergerliste-gmd-lindberg.de/index.php?site=profile&id=7516&action=guestbook

http://dev.1947partitionarchive.org/node/831
http://dev.1947partitionarchive.org/node/781

http://social.easybranches.com/forum_topic.php?forum_id=1&topic_id=3593&post_id=58510#post_58510
http://www.acces-cible.net/labo2/index.php?post/10.6-Page-liens-visibles#pr

http://old.tomnod.com/?q=node/46&page=78#comment-5151
http://www.old.tomnod.com/?q=node/54&page=1#comment-5153
http://www.old.tomnod.com/?q=node/27#comment-5154

http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/52?page=4
http://ozeanwebadmin2012.alfahosting.org/Golf4Gambia/de/node/53

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggingemargranqvist/bloggingemar/foretagartraffen.5.3503d6421311a036a928000196.html
http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggkommunen/bloggkommunen/medhusbilenigrebbestad.5.4a6d000e13198461caf800010.html

https://ped.albertapork.com/NewsUpdates/tabid/376/entryid/691/Default.php

https://www.diigo.com/item/note/5ex64/u76k
https://www.diigo.com/item/note/5b5xg/k16o
https://www.diigo.com/item/note/jqbz/m78w
https://www.diigo.com/item/note/4wk24/prm6
https://www.diigo.com/item/note/5bzb3/6kci
https://www.diigo.com/item/note/4sv71/r1b8
https://www.diigo.com/item/note/597jv/7pju
https://www.diigo.com/item/note/1eof9/3cdm
https://www.diigo.com/item/note/5rtvc/y8ej

http://100trucspour.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=31651#p31651
http://larpard.wikidot.com/hznm-brouk
http://elite.tut.edu.tw/%7Ed98220544/blog?node=000111895

http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=153871&Itemid=274#153871
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=4&id=20541&limit=6&limitstart=12&Itemid=274#153872
http://stopdrugs.co.za/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=200988&Itemid=274#200988

http://workbench.cadenhead.org/news/3772/founder-portrays-ray-kroc
http://workbench.cadenhead.org/news/3770/we-have-always-been-war-comment
http://workbench.cadenhead.org/news/3714/villains-vigilantes-creators-win-rights
http://workbench.cadenhead.org/news/2983/whats-your-wallet
http://workbench.cadenhead.org/news/3444/going-buckethead-jacksonvilles#305817
http://workbench.cadenhead.org/news/2570/thats-quite-spectacle#305819
http://workbench.cadenhead.org/news/80/why-bullfighting-sucks#respond

http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://sl.ff.cuni.cz/svet-literatury-2010-rocnik-xx-c-41

http://mzansimen.com/mobile-home-menu/384-theresa-ndlomoza-explores
http://www.mzansimen.com/news/650-toptv-porn-channel-gets-more-critics

http://homerefurbers.com/topics/993
http://jabberites.com/content/curiosity-rover-drills-mars
https://www.givology.org/~obatbius/blog/495436/

https://www.stat.auckland.ac.nz/forum/index.php?showtopic=10148
http://revirval.visaci.cz/dira.php
http://1.uventa.peterhost.ru/guestbook.php?skip=13

http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/july/pregnancy-nutrition-what-you-can-and-cant-eat
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/september/health-check-numbers-you-should-know
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2009/february/fibre-your-hidden-health-weapon
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2017/june/5-foods-you-didnt-know-were-ruining-your-teeth
http://healthyfoodguide.com.au/articles/2011/july/tummy-trouble-shooter-your-guide-digestive-health

https://systems.enservio.com/hc/en-us/community/posts/251231703-Sofa-cleaning-company-in-Taif

http://blog.goo.ne.jp/cardrecovering/e/62790b7b8fc75cf18757a4a955b1b8a4
http://blog.goo.ne.jp/cestaff/e/1403363de024138bdcc6d61038bf14d5
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/825e3ddee4b4819626c4e145387218fb
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/203e7b24a53c61ea76c6c93712e1ed6f
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/0011d33a4077a7e4e0dbd834a5f076b8?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/aea6384324b7badc743df08cb8c20e07?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/04643dcf8dfe543a4bb8ea4984fa4018?st=0#comment-form
http://blog.goo.ne.jp/lydia2013_001/e/fe6ee19e33c80137228d9ac41328c7bc
http://blog.goo.ne.jp/edwardwhite0101/e/ff548fd6f2130bab5798b756938db630?st=0#comment-form

http://www.indtale.com/2017-rone-awards-week-three

http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/henderson-events-plaza/explore/photo-gallery/images/default-source/Henderson-Live/henderson-events-plaza/4th-of-july
http://cityofhenderson.com/henderson-happenings/parks-and-trails/locations-and-features/amargosa-trail-and-trailheads/images/default-source/Parks-and-Recreation/amargosa-trail-and-trailheads/amargosa-3-800px
http://cityofhenderson.com/mayor-council/relocation-guide/photo-gallery/images/default-source/relocation-guide/photo-gallery/gospel_fest_59

http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--6318
https://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9277
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9323
http://events.imeche.org/annual-dinner-2014/images/default-source/annual-dinner-2014/imeche-annual-dinner-20-11-14--9228

http://www.oldmutual.co.za/personal/investments-and-savings/unit-trusts/adviser-info-hub/audio-clips/market-commentary-with-peter-brooke---10-mar-2014
http://opus61.ddo.jp/blog/item29.html#cf
http://alban.jamesse.online.fr/etudiant-ecommerce/index.php?post/2007/11/25/Les-Champions-vont-disparaitre
http://designtalente.awmagazin.de/objekte/veit

http://teamxcom.de/index.php?site=guestbook

http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=54933
http://warofdragons.dmax.de/forum/index.php?page=UserGuestbook&userID=26532

http://blog.eztask.com/default.php?name=blog.internal&a=56
http://assogasliquidi.federchimica.it/UnaGiornataConIlGPL/lists/elenco-finalisti/alessandri-federico-accademia-di-belle-arti-pesaro-urbino
http://www.outreachconsulting.aum.edu/news/2014/09/04/university-of-montevallo-fully-implements-virtual-alabama
http://immigration.dinsmore.com/news/2009/01/29/e-verify-for-federal-contractors-delayed-again---this-time-until-may-21st

http://staging.ustation.it/contenuti/video/280-prova
http://staging.ustation.it/contenuti/video/278-contest-emb
http://staging.ustation.it/contenuti/video/262-ffff
http://staging.ustation.it/contenuti/video/263-sddsd
http://staging.ustation.it/contenuti/video/258-kkkkkkk
http://staging.ustation.it/contenuti/video/248-ef
http://staging.ustation.it/contenuti/video/270-video-embed
http://staging.ustation.it/contenuti/video/276-contest
http://staging.ustation.it/contenuti/video/272-titolo-lungo
http://staging.ustation.it/contenuti/video/273-video-da-1mb

http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/820
http://scoutseeklo.scoutnet.be/Nieuws/500

http://www.commandlinefu.com/commands/view/2829/query-wikipedia-via-console-over-dns
http://app.cocolog-nifty.com/t/comments
http://www.coeur.com/es/inicio/the-prospector/2014/08/25/cfo-thought-leader-how-precious-metals-whet-the-appetite-for-new-capital#.Wi0JAXlx21s
http://www.burdastyle.com/techniques/how-to-measure-yourself

http://www.peoplefluent.com/company/news/start-inside-to-build-talent-brawn-strengthen-ranks
http://www.peoplefluent.com/company/news/developing-an-inclusive-diverse-workforce

http://pldt.com/Access/news/post/2017/09/04/cavite-becomes-first-pldt-fibr-powered-smart-province
http://www.maxburstein.com/blog/from-0-to-500-users-7-days/

http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=65
http://www.cactus-mall.com/photo/details.php?image_id=63

http://bo.i.tanum.se/bloggar/bloggdickjohansson/bloggdick/tankshinder.5.6e06279b14833a1921a26.html
http://drone.eklablog.net/blade-glimpse-a128854924
http://blog.rui.jp/i-onna/archives/5814.html
http://demos3.softaculous.com/Nucleus/index.php?itemid=1#nucleus_cf
http://roman.ib0.ru/topic/6089-tpgsav-new-film-art-copy-to-make-denver-debut/page-4#entry194248

http://borderrealm.com/index.php/2012-10-24-09-18-00/episodes/11-episode-7-the-russian-meteor-event
http://www.diggerscc.com/myjoomla/index.php/diggerscc-blog/entry/diggers-junior-program-bears-fruit-once-again#comments
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross
http://geldherrinjenny.com/gaestebuch.php?
http://nakhoninter.igetweb.com/index.php?mo=3

http://www.insolvencyadvice.ie/discussion/30187/best-junior-drum-established
https://support.gigatms.com.tw/hc/en-us/community/posts/115000025662-How-To-Make-Luxury-Home-Made-Soap?page=1#community_comment_115000065282

http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%874%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%993%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-51723-1.html
http://transfernewgenstravel.makewebeasy.com/content-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A23%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%992%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881-3-3639-44461-1.html

https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201212977?page=1#comment_115002377708
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/201510316?page=1#comment_115002377748
https://support.ligo.co.uk/hc/en-us/articles/200683296?page=1#comment_115002171127

http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/lindgren-s-lazy-method-review-giant-bonus

http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9645&rnd=14669#comment_14669
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9760&rnd=14677#comment_14677
http://donghogolf.hosting.bizfree.kr/index.php?mid=freeboard&document_srl=9247&rnd=14681#comment_14681

http://forum.rufox.ru/?Act=viewtopic&tid=7511&p=1
http://diarioambiental.esforos.com/post1816#1816

http://www.beplayer.es/blog/item/17-director-de-felicidad.html
http://www.rekadv.ru/photo/93/394/
http://www.krystyna-kuhn.de/schneewittchenfalle.html
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.hermagazinehotsprings.com/craft-beer-cellar/

http://www.koreatimesus.com/revolutionary-love-lightheartedly-mirrors-young-koreans-struggles-aspirations-loves/
http://www.ippok.com/blog/apps-de-salud-mas-seguridad-usuarios/
http://worldology.com/Europe/renaissance.htm#c5t_form

http://blizzard.wz.cz/web/index.php?site=gallery&picID=8
http://test.be-inside.eu/index.php?site=profile&id=801&action=guestbook
http://teamxcom.de/index.php?site=profile&id=258&action=guestbook

http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=531540&action=guestbook
http://www.remaxxxx.de/index.php?site=profile&id=499997&action=guestbook

http://www.kostapra.cz/index.php?site=profile&id=105&action=guestbook
http://united-online-racing.de/index.php?site=profile&id=22655&action=guestbook
http://gamer-templates.lima-city.de/webspell/amq-template/index.php?site=news_comments&newsID=5
http://www.denwer.ru/ls/blog/mashable/222.html
http://www.johnbonvin.ch/image/swift/DSC09083
http://jskim9699.hosting.paran.com/xe/index.php?document_srl=579
http://kingcameranfoundation.ning.com/profiles/blogs/super-bodybuilding-product-for-everyone
http://oga.lolipop.jp/blog/index.php?itemid=991
http://www.asianart.com/eventscalendar/index.php?method=Detail&Id=4072
http://canadagoosefire.id.st/browsing-for-children-s-outfits-on-the-internet-a119494214
http://www.ironwriters.org/index.cgi/rich/Diversion.comments
http://elite.tut.edu.tw/%7E701050272/blog?node=000100005
http://blog.intergear.net/mitoani/index.php?itemid=1472#nucleus_cf

http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=306#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=105#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=94#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=97#nucleus_cf
http://kobaia.uzusionet.com/php/nucleus/index.php?itemid=95#nucleus_cf

http://www.quandofuoripiove.com/2013/03/la-ricetta-del-dido-senza-cottura-e.html?showComment=1513746399172#c5702132624440567944
http://angouleme.dargaud.com/index.php?post/2009/01/31/Interview-de-Cl%C3%A9risse#pr

http://yogini.jp/fromeditors/item_1192.html

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/153836
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/61749

http://deeptigers.tblog.jp/?eid=212248
http://wip.tmr-clan.de/index.php?site=profile&id=941&action=guestbook
http://www.die2tv.de/index.php?site=profile&id=3966&action=guestbook
http://www.der-baxxter.de/index.php?site=profile&id=500&action=guestbook

http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=10
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=14
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=4
http://www.soc.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=6

http://m.fluxgaming.eu/index.php?site=profile&id=731&action=guestbook
http://intermediae.es/project/neurotica_bioll/blog/strange_culture_a_film_by_lynn_hershman_leeson_about_steve_kurtz_case
http://visual2.nhu.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=25&Topic_ID=282
http://homerefurbers.com/members/mahadevwood/blog/1321#comment-256793
http://shop.snakesub.cz/diskuse/?selected=4218#post-4218
http://the-breeze.net/index.php?site=clanwars_details&cwID=1
http://propan-butan.snakesub.cz/diskuse/
http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/users/cala
http://www.s5themes.com/forums/topic/adidas-ultra-boost-uncaged/
http://www.backgroundsarchive.com/backgrounds/14949
http://backtodisco.com/gallery/details.php?image_id=322
http://openxmldeveloper.org/wiki/w/wiki/presentationbuilder.php
http://dukelemurcenter.zenfolio.com/guestbook.html

http://roxyfileman.com/FAQ
http://www.mnartists.org/article/visible-fringe-what-%C2%93site-specific%C2%94
http://emdadgar.sums.ac.ir/media/details.php?image_id=889
https://www.fork-cms.com/extensions/detail/newsletter
http://fontolvahalado.igen.hu/1135-akik-megcsinaltak-a-forradalmat--romania-1989.html
http://cebu-life.jugem.jp/?eid=1
http://worldology.com/Europe/world_war_2_1944.htm#c5t_form
http://www.papanyaloka.igen.hu/1850-plakatcsoda.html
http://photo.tsvetayeva.com/details.php?image_id=499
http://mjtranslate.herokuapp.com/en/hyde_park_topics/957
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news
http://ms-it.freehostia.com/art.ourbd.net/details.php?image_id=8&sessionid=ll7dn6un4m7ce7v0637k4ivu84
http://sologic.com/br/node/261
http://gajdy.cz/index.php?str=rubrika&cislo=15&list=1
http://secuteck.ru/forum.php?from=-1&sub=14101
http://nodomain7e245aa2-e3a.board08.linux.kolst.it/index.php/item/565-news?limitstart=0
http://hullcity.boardhost.com/viewtopic.php?pid=326045#p326045

http://nehezzene.igen.hu/601-studio-percussion-graz-az-a38-on.html
http://nehezzene.igen.hu/832-jazzesitett-pop-rock-slagerek--a-gregjazzblog-cikke.html

https://www.lastdaysministries.org/Articles/1000133662/Last_Days_Ministries/Melody_Green/Memories_of_Keith/Memories_of_Keith.php
http://foundation.rvh.on.ca/newsletters/hearts-and-minds-spring-2014/lists/hearts-minds-spring-2014/women-s-cancer-care-the-next-step
http://india.foodsecurityportal.org/content/soft-wheat-5
http://www.fsk-clan-duesseldorf.de/HP/index.php?site=guestbook

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2011/08/08/exploring-tables-of-contents-in-open-xml-wordprocessingml-documents.php
https://blog.faecta.coop/articulo/entrevista-mayte-aragn-la-cooperativa-trabajo-la-extravagante-libros

http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/179865
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/174426
http://scalablegamedesign.cs.colorado.edu/arcade/?q=node/200365

http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=18
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=17
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=16
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=19
http://polyphys.che.nthu.edu.tw/albums/pic.php?CID=1&Album_ID=2&Photo_ID=20

http://blog.vincentlaforet.com/mygear/recommended-kit/
http://vitsory.new21.net/home/bbs/view.php?id=gag&page=1&page_num=20&select_arrange=headnum&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=77&category=

http://openxmldeveloper.org/blog/b/openxmldeveloper/archive/2009/03/17/4283.php?PageIndex=2#comments

http://kerch.co.ua/details.php?image_id=3446
http://www.kerch.co.ua/details.php?image_id=4636
http://kerch.co.ua/details.php?image_id=244

http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=15
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=17
http://hu3778.s10.make24.kr/bbs/board.php?bo_table=table24&wr_id=12

http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=117
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=118
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=119
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=120
http://beaches.durban.gov.za/City_Government/mayor_council/City_Mayor/Mayor_Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=121

http://gustavsberg.room328.se/account/profile/472023

http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2100
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2104
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2103
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2102
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2099
http://www.fotogaleria.nowytarg.pl/details.php?image_id=2097

http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=13
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=22
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=6
http://www.komjatice.fara.sk/news.php?readmore=5

http://www.invest.inkey.in/content/articles/3/

http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.2892.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156.0
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.12740
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.15156
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13229
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13525
http://www.guild-gate.de/e107_plugins/forum/forum_post.php?rp.13468

http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/A-Guidebook-for-Making-Your-individual-Printed-Paper-Carrier-Bags
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Will-cause-Driving-the-Effectiveness-of-Tote-Baggage-in-Model-Marketing-and-advertising
http://mcmleits.zohosites.com/blogs/post/Toting-About-Your-organization-Symbol-With-Tote-Baggage

http://tweakit.org.uk/forum/topic/120427?page=1#post-236845

http://unitedpoint.de/v4/index.php?site=profile&id=18&action=guestbook

http://contibull-wesley.de/index.php?site=movies&action=detail&id=18
http://spox-ru.spox.ru/ru/blog/4517.dni_ru_unika.html

http://nehezzene.igen.hu/1477-penteki-zenesz--ritmusgengszterek-harmonianacik-46.html
http://nehezzene.igen.hu/673-ajanlo-grandmaster-flash-a-scratch-atyja.html
http://nehezzene.igen.hu/639-jeff-scott-soto-diesel-club.html

http://dispar.belitungkab.go.id/buku-tamu

http://special.molod39.ru/blogs/sovetsk/3-otkrytiy-festival-street-workout-v-g-sovetske
http://special.molod39.ru/blogs/kosyakova/teatr-s-veshalki-poliklinika-s-registratury

http://globus5.by/shop/group_596/item_185/
http://prcvlad.com/blog/?page=post&blog=catalog_comments&post_id=13
http://www.entouragetv.ru/guest.php
http://dpv.yanao.ru/press-center/news/trebuetsya-spetsialist.html
http://www.vrtks.ru/content/articles/1/
http://www.iloveossetia.ru/articles/iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii.html?ELEMENT_CODE=iz_istorii_stanovleniya_futbola_v_yuzhnoy_osetii&PAGEN_2=2&MID=253&result=reply#message253
http://olekma-uk-comfort.ru/blog/admin-blg/1.php
http://??????????-2.??/blog/admin-blg/1.php
http://solbum.ru/communication/blog/weblogs/admin-blog/1.php
http://house-holder.ru/content/articles/4/

http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_4/1.php
http://krasnoarmeysky.ru/officials/blogs/s1_blog_2/4.php

http://okt-poselenie.ru/officials/blogs/company/1.php
https://str-garant21.ru/blog/admin-blg/1.php
http://l.uran.ru/officials/blogs/company/1.php
http://a2.bevisual.ru/shop/group_600/item_263/
https://computer-image.ru/about/idea/5/

http://ok-avto.ru/communication/blog/idea_s1/onzonaveruucozcom-po-sushchestvu-govorya-zanimatelnyy-post-iz-etogo-sa.php
http://www.it116.ru/shop/Venterra/Venterra%20Aura/Venterra%20VSA-07HRN/
http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/27810.html
http://oiss.sa.ucsb.edu/programs/oiss-dispatch-poetry/dispatch/2015/02/04/the-day-after-the-rapture-by-selena-ross

http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/07/06/pascow-cotee-update
http://www.lowryparkzoo.org/about/newsroom/words-from-the-wild/lowry-park-blogs/2017/02/21/meet-micanopy

http://homerefurbers.com/topics/927
http://swyzak.bloggagratis.se/2010/09/13/3557476-stockholm-halvmarathon-2010/

http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=520
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=434
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=523
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=524
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=525
http://www.izolacniskla.cz/forum-detail.php?dt_id=517

http://coastal.jejunu.ac.kr/solution/12755
http://www.1366.syzefxis.gov.gr/index.php/item/1532-tropopoiisi-aepo-pou-afora-sti-viomixania-emfialoseon-ipeirotiki-viomixania-emfialoseon-a-e
https://www.datasci.com/about-dsi/improving-lives/images/default-source/how-dsi-helps-fight...-posters/afib-poster-for-web
http://www.winningwalk.org/thegift/the-gift-2016/2017/12/04/the-christmas-when-no-one-was-home
http://hesav.ch/autres/news/secteurs/biblioth%C3%A8que/2015/06/05/veille-documentaire-sur-articles

http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/cache-pot-en-li%C3%A8ge-56746
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/suspension-oiseau-56686
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/outils-de-poup%C3%A9es-56675
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/astuce-pour-cl%C3%A9-56689
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/support-pour-pc-56543
http://www.abracadacraft.com/billet-de-blog/poussmouss-maison-56634

http://www.larpard.cz/heroes-2013
http://www.larpard.cz/hra-0413
http://www.larpard.cz/soud-ve-voltere

http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/
http://brookstwins.aboutmybaby.com/guestbook/01-2017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-072017/
http://babywidman.aboutmybaby.com/guestbook/01-082017/

http://foxylayouts.comwww.backgroundsarchive.com/backgrounds/11605
http://amatabrasil.com.br/conteudo/blog/relatorio-anual-atividades
http://boosters.bingozone.com/blog/48901/entry/4324/
http://www2.se-ed.com/kiddybook/post/2011/12/06/Robot-King-1.php
http://joker.com.ar/content/articulo/se-vienen-premios-perfil

http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/metimalonsav_proprionil_acidaemia
http://rirosz.hu/uzenofal
http://rirosz.hu/erintetteknek/betegtortenetek/femlerakodas
http://rirosz.hu/erintetteknek/ritka_betegsegekrol/tenyek_a_rett_szindromarol-4

http://www.suchomel.net/index.php?site=gallery&picID=7

http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=52
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=362
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=282
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=18
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=25
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=262
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=28
http://www.skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=9
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=372
http://skrzeszew.osp.org.pl/news.php?readmore=382

http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2009/virgen_milagrosa_vs_virgen_del_carmen
http://pueblos.elnortedecastilla.es/valladolid/concursofotos/2014/tortilla_sanjuanera

http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/2492015/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3521212/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/4464646/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/32/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3184866/
http://freunde.salzburg24.at/pg/pages/view/3392788/

http://old1.rosin-china.com/Specials/2011meeting_report/
http://old1.rosin-china.com/Specials/zgsx/neirong/nrjx2/220714.htm

http://www.aics.wix.ph/blogs/post/2425
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/653
http://www.aics.wix.ph/blogs/post/798

http://blog.tubabel.com/definicion/20204-aboganster
http://blog.tubabel.com/definicion/37618-chincaca
http://blog.tubabel.com/definicion/1265
http://blog.tubabel.com/definicion/10102-cabeza-caliente
http://blog.tubabel.com/definicion/40862-chillin-

http://esto.tomsk.gov.ru/articles/org/14948/
http://babyscholten2.babyhomepage.nl/dagboek/634

http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=2439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=11701
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13160
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=13563
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=14234
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=15439
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=8920
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=10874
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1136
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1266
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1612
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1700
http://webestools.com/ftp/ybouane/scripts_tutorials/php/forum/forum/read_topic.php?id=1719

http://my.vienna.at/pg/pages/view/3521212/
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/Facharzt/read/4788018/s4-alm-bar-amp-restaurant-in-fieberbrunn-facebook-instagram-amp-twitter
http://my.vienna.at/pg/bookmarks/HerrHelmut/read/4679478/familienfeste-amp-geburtstagspartys-location-im-pillerseetal-mieten-s4-alm-fieberbrunn

http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/enrique-baron-sugiere-la-integracion-de-america-latina
http://www.genero.cucsh.udg.mx/noticia/nuevos-titulos-disponibles-en-el-kiosco
http://genero.cucsh.udg.mx/noticia/conferencia-magistral-dra-mara-viveros-vigoya

http://m.manbottle.com/community/board_3/topic_9
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/can_you_solve_this
http://m.manbottle.com/community/QandA20071119/checklist

http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/mision-vison
http://www.planmisiones.org/index.php/quienes-somos/antecedentes
http://www.planmisiones.org/index.php/lineas-de-accion/consolidacion

http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9419&page=2&replies=12#post-26032
http://scenept.untergrund.net/bbs/topic.php?id=9811&replies=9#post-26034

http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&rnd=11467
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=asc&rnd=11471
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&document_srl=10449&order_type=desc&sort_index=readed_count&rnd=11475#comment_11475
http://ce.sejong.ac.kr/index.php?mid=itinformation&listStyle=gallery&order_type=asc&page=1&sort_index=readed_count&document_srl=10449&rnd=11479#comment_11479

http://toolsofgreatness.co.za/blog/tribute-to-the-women-of-africa?page=995#comment-50897
http://www.amore-pizza.ru/content/articles/3/

http://mom2kids.com/photo.php?id=30320
http://mom2kids.com/photo.php?id=30329

http://se-tube.svend-es.dk/se/c836/v6296/cp?msg=Kommentaren+er+gemt

http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4792250/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/3297305/
http://freunde.vol.at/pg/pages/view/4464646/

https://www.derekprince.org/Forums/Messages.php?ThreadID=1000041149

http://sanktuarium.sierpc.pl/news.php?readmore=33

http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/-fixed-costs-variable-costs-ugly-step-sister
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/when-to-consider-delegating-
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/the-challenges-of-using-new-technology-for-an-event
http://dev.planelements.com/Corporate/info/v3/blog/event-technology-mashup/2012/09/13/facing-today's-staffing-challenges

http://demo.icetheme.com/it_thesoftware3/index.php/blog/1-getting-started#section-kmt
http://www.okigolf.com/Blogs/Oki%20Golf%20Blog/Lists/Posts/Post.php?ID=40

http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/3588933/hochzeitscatering-in-wien-und-ganz-sterreich-copaloca-the-catering-company
http://my.austria.com/pg/bookmarks/Sportdirektor/read/4358732/korruption-amtsmissbrauch-bestechung-oder-verbotene-intervention-rechtsanwalt-norman-hofsttter-wien
http://my.austria.com/pg/bookmarks/DoktorWeb/read/4638295/ra-mag-hofsttter-mba-wien-spezialist-wirtschaftsstrafrecht

http://demo.icetheme.com/it_property3/index.php/features/blog/126-getting-started-5
http://www.gia9.baltinform.ru/faq/index.php
http://www.voyance-gratuite-telephone.com/voyance/voyance.php?prenom=EMMA

http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/vistavka-kozhen-ma-pravo-znati-svo-prava-na-khersonshchin
http://www.edu.helsinki.org.ua/ru/pod/novini-vipusknik-v-programi/khto-ob-krav-v-nnitskikh-selyan
http://www.edu.helsinki.org.ua/novini/proekt-medianext-rozvitok-novikh-med-v-ukra-n

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=3570
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=1551
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/wboard/Head.asp?no=14999

http://nkbohinj.si/index.php/news/item/124/asInline
http://www.themaineedge.com/sports/smart-baseball-lives-up-to-its-title

http://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/magistrates/first-appearance/videos/cmc-pio-videos/rights-announcement
https://www.clevelandmunicipalcourt.org/judicial-services/court-programs-services/court-presents-what-is-human-trafficking-awareness-training/videos/default-source/human-trafficking-docket/what-is-human-trafficking-speaker-1-karen-walsh

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Vandongen11/Lists/Billets/Post.php?ID=467

http://hhf.ca/news_details.php?id=53
http://hhf.ca/news_details.php?id=49

http://e-gis.ru/ipotechnyi_kredit_gramotnoe_2.html
http://my.spinsite.com/main/features/textimage/newWindowBlog.php?id=2957
http://www.flugcenter-ruhpolding.de/aktuelles/item/68-er%C3%B6ffnung%20testival-flugcenter-ruhpoldingd.html

http://izolacniskla.com/forum-detail.php?dt_id=725
http://www.socap.org/knowledge-resources/key-topics/contact-center-management/online-learning/2014/11/12/IVR-Best-Practices
http://www.iyhwrestling.com/viewnews.php?autoid=4664&page=0&posted=1

ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]